Període 2014-2020

Finançament europeu

Responsive Image

En el període 2014-2020, es preveuen unes ajudes per un valor de 1.478,3 milions d’euros.

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del PO Pluriregional d'Espanya 2014-2020, Objectiu temàtic 7: Transport sostenible, aporta 1.286.6 milions d'euros. També estan concedides unes ajudes FEDER per import de 3,4 milions d'euros que són gestionades per l'Institut de Diversificació i Estalvi d'Energia (Vegeu Finançament en R+D+I)

I el mecanisme "Connectar Europa" de la Unió Europea (CEF) aporta 188,3 milions d'euros.

(Dades a 31 de desembre de 2020)

Finançament Línies d’Alta Velocitat

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) forma part dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) juntament amb el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

L’objectiu d’aquests fons és promoure la competitivitat i la convergència de tots els territoris i són un instrument essencial per fer front als principals reptes de desenvolupament d’Espanya i en l’aplicació de l’Estratègia Europa 2020.

L’Estratègia Europa 2020 és l’agenda de creixement i ocupació de la UE en aquesta dècada. Assenyala el creixement intel·ligent, sostenible i integrador com a mode de superar les deficiències estructurals de l’economia europea, millorar-ne la competitivitat i la productivitat i donar suport a una economia social de mercat sostenible.

El 30 d’octubre del 2014, el Regne d’Espanya va signar l’Acord d’Associació amb la Comissió Europea, en el qual s’estableix l’estratègia per a l’ús òptim dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus a tot el país.

La gestió a Espanya dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE) la fa el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Reglaments europeus: 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell i 480/2014, 821/2014, 1011/2014 i 2015/207 de la Comissió.

FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del PO Pluriregional d’Espanya, Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, assigna de manera indicativa una ajuda de 1.290 milions d’euros.
La Subdirecció General de Gestió de FEDER del Ministeri d’Hisenda va encomanar a ADIF Alta Velocitat les funcions incloses en l’Acord signat pel director general de Fons Comunitaris el 17 d’abril del 2017 i acceptat pel president d’ADIF el 8 de maig del 2017.
Descripció d’Operacions i accions de comunicació fetes

Mecanisme “Connectar Europa” (CEF)

El Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) és un instrument de la Unió Europea per proporcionar ajuda financera a projectes d’interès comú de les xarxes transeuropees de transport, telecomunicacions i energia.

L’objectiu d’aquests ajuts és desenvolupar i millorar la xarxa europea de transport, alhora que promou solucions de mobilitat sostenibles i innovadores.

Aquests ajuts els gestiona l’Agència INEA de la Comissió Europea a través de convocatòries anuals i s’atorguen en competència entre les diferents sol·licituds concurrents.

Reglaments europeus: 1315/2013 i 1316/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Actuacions

El mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) cofinança, amb una ajuda de 188,3 milions d’euros, les actuacions següents: