Facturació electrònica

[T] Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

En el marc de la implantació de l’administració electrònica a Adif Alta Velocitat, la facturació electrònica forma part del catàleg de serveis que constitueixen l’estratègia de desplegament progressiu com a suport al procés de transformació.

La implementació de la facturació electrònica ha permès que ADIF Alta Velocitat, en les relacions comercials que manté amb els seus proveïdors i clients, intercanviï els documents factura en format electrònic, amb el consegüent benefici d’agilitat i transparència en la seva tramitació.

Atès que hi havia diversos tipus de factures, entre les rebudes de proveïdors i les emeses a clients, es va decidir afrontar la posada en funcionament en moments diferents, amb la qual cosa, les dates d’implantació van ser el març del 2017 per al cas de factures emeses i el juny del 2017 per a les factures rebudes. L’objectiu que es pretenia era homogeneïtzar, simplificar i fer més eficient el procés de facturació.

Facturació de proveedores

Des de juny de 2017, l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif Alta Velocitat ha implantat la recepció de les factures dels seus proveïdors en format electrònic, cosa que permet realitzar el tractament centralitzat i digital de les factures rebudes.

Procediments

Per al desenvolupament correcte d’aquest procés, s’han establert procediments administratius i controls específics que garanteixen la correcta gestió d’aquestes factures. Això ens porta a requerir, de forma obligatòria, dades addicionals sense les quals no serà possible tramitar les factures rebudes.

Les dades que cal indicar de manera obligatòria a les factures seran:

  • Número de contracte d’Adif Alta Velocitat sobre la base de què s’emet la factura, o Codi de Centre Gestor, per al cas de factures de gestió sense contracte.
  • Adreça de correu electrònic del responsable a dif Alta Velocitat d’aquesta relació comercial.

En el cas de factures que, com que no tenen contracte, hagi de figurar-Centre Gestor, per part d’Adif Alta Velocitat se’ls ha de facilitar la informació corresponent a la mateixa en cada encàrrec que se’ls sol·liciti. 

Canals d’entrada

Títol fragment

Intercanvi Electrònic de Dades (EDI)

Disponibilitat de factura electrònica en format per integrar-la en els sistemes d’Adif Alta Velocitat, inclòs el format Facturae.

Per iniciar l’adhesió a canal d’intercanvi electrònic de dades (EDI), han d’adreçar la petició a Adif Alta Velocitat a facturae@adifaltavelocidad.es

 

Recepció de factures mitjançant correu electrònico

En format PDF (un fitxer PDF per a cada factura) a la següent adreça:
facturacion@adifaltavelocidad.es

Es recomana que consti el NIF de l’emissor de les factures en l’assumpte del correu electrònic, per facilitar-ne la identificació.
L’enviament de les factures per correu electrònic aporta:més rapidesa en la seva tramitació, seguretat i traçabilitat de tot el procés i sostenibilitat mediambiental.

Accés a Plataforma de Facturació en línia

Possibilitat de càrrega directa de factures a través d’un Portal Web

Facturació a clients

Des de març de 2017, Adif Alta Velocitat ha implantat l’emissió de les factures dels seus clients en format electrònic, cosa que permet realitzar el tractament centralitzat i digital de les factures emeses.

Procediments

Per al desenvolupament correcte d’aquest procés, s’han establert procediments administratius i controls específics que garanteixen la correcta gestió d’aquestes factures.

Adif Alta Velocitatposa a disposició dels seus clients, diferents possibilitats de canals d’enviament per a les factures:

Intercanvi Electrònic de Dades (EDI)

Disponibilitat de factura electrònica en format per integrar-la en els sistemes d’Adif Alta Velocitat, inclòs el format Facturae.

Per iniciar l’adhesió a canal d’intercanvi electrònic de dades (EDI), han d’adreçar la petició a Adif Alta Velocitat a facturae@adifaltavelocidad.es

Enviament de factures per correu electrònic en format PDF.

L’enviament de les factures per correu electrònic aporta seguretat, traçabilitat i agilitat a tot el procés, així com sostenibilitat mediambiental.

En el cas d’optar per la recepció de factures en format PDF, el client ha d’enviar a l’adreça de correu facturae@adifaltavelocidad.es el document “Declaració d’adhesió a Facturació Electrònica”, amb la confirmació o actualització de les seves dades, signat digitalment (o signat i segellat), indicant en l’assumpte “ENVÍO EMAIL”: El citat document és accessible seleccionant el següent enllaç:

El compte de correu facturae@adifaltavelocidad.es té exclusivament l’objecte de proporcionar informació sobre la integració de factures i els diferents canals d’enviament i recepció de factures.

Per a qualsevol aclariment sobre documents emesos per ADIF-Alta Velocitat, així com per a peticions de duplicats, s’han d’adreçar al seu gestor de client, les dades de contacte a la part inferior dreta de les factures, o bé a la dependència on s’hagi contractat el servei.