Contractació

[T] Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

D’acord amb l’article 347.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el perfil de contractant d’ADIF-Alta Velocitat s’integra a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, on es publica la informació relativa a totes les convocatòries de licitacions que celebra l’entitat, així com els seus resultats.

Condicions de Contractació

ADIF-Alta Velocitat aplica els principis generals de contractació que preveu la legislació vigent, atesa la seva naturalesa d’entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana.

La política d’ADIF-Alta Velocitat té, com a objectiu, l’optimització de la relació entre cost, qualitat i prestacions en la contractació de tota classe de béns i serveis, garantint en tot cas els principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i no discriminació.