Informació de rellevància jurídica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Funcions i normativa bàsica

Título
Adif Alta Velocidad és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que neix després de la segregació d’Adif en dues entitats. Assumeix, entre d’altres, les competències en matèria de construcció i administració de part de les infraestructures ferroviàries d’alta velocitat, així com altres infraestructures i funcions que se li transfereixen, els negocis d’estacions d’alta velocitat o les activitats de telecomunicacions i d’energia.
La segregació, per raó de la seva respectiva activitat principal i les notables diferències que presenten tant des del punt de vista tècnic com econòmic i de finançament, ha estat aprovada pel Reial decret llei 15/2013, de 13 de desembre, sobre reestructuració de l’entitat pública empresarial “Administrador de Infraestructuras Ferroviarias” (ADIF) i altres mesures urgents en l’ordre econòmic.

Aquesta respon, entre d’altres, als criteris d’aprofundir en la racionalització del sector ferroviari en l’àmbit de competència estatal, aconseguir la màxima eficiència dels serveis en un escenari de progressiva liberalització i aconseguir l’estabilitat pressupostària.

D’aquesta manera, l’objectiu fonamental de la segregació és el compliment de les modificacions operades pel Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010) i els nous criteris comptables que s’hi estableixen.
Reial decret llei 15/2013
Reial decret llei 15/2013, de 13 de desembre, sobre la reestructuració de l'entitat pública empresarial "Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF) i altres mesures urgents en l'ordre econòmic.
Estatut d’Adif Alta Velocidad
Llei del Sector Ferroviari
Declaració sobre la Xarxa

Directrius, instruccions, acords, circulars i altres documents amb efectes jurídics

Més informació
Avantprojectes de llei i projectes de decrets legislatius sobre el ferrocarril promoguts pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Projectes de reglaments ferroviaris promoguts per Adif Alta Velocidad
Memòries i informes aportats per Adif Alta Velocidad als expedients d’elaboració dels textos normatius
Documents sotmesos a un període d’informació pública