Protecció de dades personals

[T] Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

[T] Títol

L’article 18.4 de la Constitució Espanyola exigeix al legislador que limiti l’ús de la informàtica per tal de garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. Així el dret a la protecció de les dades de caràcter personal es converteix en un dret fonamental de tots els ciutadans.

El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Registre d'activitats de tractament d'Adif Alta Velocitat

De conformitat amb l’article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD), Adif / Alta Velocitat, en la seva qualitat de responsables, o, si escau encarregats, del tractament, i dins de les mesures de responsabilitat proactiva que estem implantant, publiquem, a la nostra pàgina web, l’inventari de les activitats de tractament de dades personals que fem, identificant, entre altra informació, qui tracta les dades, amb quina finalitat i quina base jurídica legitima el tractament.

Clàusules informatives d'Adif Alta Velocitat

Emmarcat en el principi de transparència, comunicació i informació a l’interessat que estableixen tant el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) europeu i la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD, i amb la finalitat d’informar els interessats d’una manera clara, concisa, de fàcil accés, tant pel que fa a les condicions dels tractaments que els afectin com en les respostes als exercicis dels drets, a Adif / Alta Velocitat publiquem, a la nostra pàgina web, les clàusules informatives següents en relació amb els nostres registres d’activitats de tractaments.

Drets dels interessats

ADIF té el deure, quan escau, de garantir els drets a les persones físiques titulars de dades personals en relació amb el seu accés, rectificació, supressió, oposició i limitació, de conformitat amb els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Sol·licituds per a l’exercici dels drets

L'afectat exercirà directament els drets d'accés, oposició, rectificació supressió i limitació de les seves dades de caràcter personal enfront del responsable del fitxer a través dels corresponents models de sol·licitud.

Aquestes sol·licituds es trobaran disponibles en tots els departaments o dieccions on es poden exercir els drets, així com en les següents adreces:pàgina web d’ADIF, secció “Quant a Adif AV”, apartat “Transparència”.

Model de sol·licitud per a l’exercici del dret d’oposició
Model de sol·licitud per a l’exercici del dret d’accés
Model de sol·licitud per a l’exercici del dret de rectificació
Model de sol·licitud per a l’exercici del dret de supressió
Model de sol·licitud per a l’exercici del dret de limitació del tractament

Dret d’informació

Informació bàsica sobre protecció de dades.Per accedir als serveis oferts a través de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es, els usuaris hauran de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal.De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), informem que les dades personals facilitades les tractarà ADIF - Alta Velocitat amb la finalitat de possibilitar l’accés als serveis oferts a través de la pàgina web www.adifalatvelocidad.es.La base que legitima el tractament de les dades personals és l’interès públic o l’exercici de poders públics.No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

ADIF - Alta Velocitat, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s’aporten, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.ADIF- Alta Velocitat tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i atenint-se a allò que s’ha establert en les condicions particulars del servei corresponent.

Així mateix, s’informa que els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació davant ADIF- Alta Velocitat en la forma legalment prevista, adreçant la seva petició a:dpd.adifav@adif.es o per correu postal a Carrer Sor Ángela de la Cruz, 3-7a Planta, 28020 - Madrid acompanyant fotocòpia del seu DNI o passaport.