Protecció de dades personals

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol

L’article 18.4 de la Constitució espanyola exigeix al legislador que limiti l’ús de la informàtica per tal de garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. Així, el dret a la protecció de les dades de caràcter personal es converteix en un dret fonamental de tots els ciutadans.

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Registre d'activitats de tractament d'Adif Alta Velocitat

De conformitat amb l’article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Adif / Adif Alta Velocitat, en qualitat de responsables o, si escau, encarregats del tractament, i dins de les mesures de responsabilitat proactiva que estem implantant, publiquem a la nostra pàgina web l’inventari de les activitats de tractament de dades personals que fem, identificant, entre altra informació, qui tracta les dades, amb quina finalitat i quina base jurídica legitima el tractament.

Clàusules informatives d'Adif Alta Velocitat

Emmarcat en el principi de transparència, comunicació i informació a l’interessat que estableixen tant el Reglament general de protecció de dades (RGPD) europeu i la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD, i amb la finalitat d’informar els interessats d’una manera clara, concisa, de fàcil accés, tant pel que fa a les condicions dels tractaments que els afectin com en les respostes als exercicis dels drets, a Adif / Adif Alta Velocitat publiquem, a la nostra pàgina web, les clàusules informatives següents en relació amb els nostres registres d’activitats de tractaments.

Drets dels interessats

ADIF té el deure, quan escau, de garantir els drets a les persones físiques titulars de dades personals en relació amb el seu accés, rectificació, supressió, oposició i limitació, de conformitat amb els articles 15 a 21 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Sol·licituds per a l’exercici dels drets

L'afectat exercirà directament els drets d'accés, oposició, rectificació, supressió i limitació de les seves dades de caràcter personal davant del responsable del fitxer a través dels models de sol·licitud corresponents.

Aquestes sol·licituds es trobaran disponibles a tots els departaments o adreces on es puguin exercitar els drets, així com a les següents adreces: pàgina web d’ADIF, secció “Quant a Adif AV”, apartat “Transparència”.

Model de sol·licitud per a l’exercici del dret d’oposició

Dret d’informació

Informació bàsica sobre protecció de dades. Per accedir a algun dels serveis oferts a través de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es, els usuaris hauran de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), informem que les dades personals facilitades seran tractades per ADIF - Alta Velocitat amb la finalitat de possibilitar l’accés als serveis oferts a través de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es. La base que legitima el tractament de les dades personals és l’interès públic o l’exercici de poders públics. No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

ADIF - Alta Velocitat, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s’aporten, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Adif - Alta Velocitat tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i atenint-se a allò que s’ha establert en les condicions particulars del servei corresponent.

L'interessat pot exercir davant del responsable del tractament els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, de conformitat amb els articles 15 al 21 del Reglament general de protecció de dades, dirigint la seva petició a ADIF, a la següent adreça postal: avenida Pío XII, 97 bis, 28036 de Madrid, acompanyant-hi fotocòpia del seu DNI o passaport.