Avís legal

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE L'ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF).

1. Objectiu

L'entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) crea i actualitza la pàgina web identificada amb el nom o domini www.adif.es, a fi que la informació que conté sigui d'ús públic. L'accés i la navegació per aquesta pàgina web suposa el coneixement i l'acceptació sense reserves de tota la informació legal i de les condicions d'utilització. Les presents condicions generals tenen per objecte regular l'accés, la navegació i l'ús d'aquesta pàgina web. No obstant això, independentment d'aquestes condicions, A DIF podrà establir unes condicions particulars que en regulin la utilització. En el cas d'existir discrepància sobre allò que s'ha estipulat entre les condicions generals i les condicions particulars que, si escau, s'estableixin, prevaldrà allò que s'ha disposat en les darreres.

2. Àmbit d'aplicació

El present avís legal regula l'ús del servei del portal d'Internet www.adif.es que l'entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) posa a disposició dels usuaris d'Internet. ADIF es configura com un organisme públic dels previstos en l'article 103.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, adscrit al Ministeri de Foment. Té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins i patrimoni propi. Es regeix pel que està establert en la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari, en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en les normes de desenvolupament d'ambdues, pel seu Estatut, aprovat pel Reial Decret 2395/2004, de 30 de desembre i en la legislació pressupostària i altres normes que siguin d'aplicació. En defecte d'aquestes normes, se li aplicarà l'ordenament jurídic privat. De la mateixa manera, s'aplicarà a ADIF el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, quan exerceixi potestats administratives i quant a la formació de voluntat dels seus òrgans. Dades de contacte d'ADIF: Adreça: Carrer Sor Ángela de la Cruz, 3. 28020 (Madrid). NIF: Q-2801660-H Correu electrònic: comunicacionweb@adif.es De conformitat amb allò disposat en l'article 53, relatiu als drets de l'interessat en el procediment administratiu, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tota comunicació, reclamació o sol•licitud que tingui relació amb actes de naturalesa administrativa o que es derivin de l'exercici de potestats administratives de l'entitat pública empresarial ADIF, hauran d'adreçar-se: b) De manera presencial o a través de correu ordinari/certificat, directament al Registre General que ADIF té a disposició dels ciutadans en les seves oficines centrals situades en la c/ Sor Ángela de la Cruz, 3-7a Planta, 28020 Madrid, en l'horari que es detalla a continuació: Horari del Registre General:

 • Matí: de 09:00 hores a 14:00 hores de dilluns a divendres
 • Tarda: de 16:00 hores a 18:00 hores de dilluns a dijous.

b) O a través de la Seu Electrònica d'ADIF: https://sede.adif.gob.es Les adreces de correu electrònic que figuren o apareixen al portal d'Internet www.adif.es, no constitueixen un canal per a la remissió de les comunicacions, reclamacions o sol•licituds indicades en el paràgraf anterior, per la qual cosa, qualsevol comunicació, reclamació, sol•licitud que tingui relació amb actes de naturalesa administrativa o que es derivin de l'exercici de potestats administratives dirigida a ADIF a través d’aquestes adreces de correu electrònic, haurà de ser presentada per a la tramitació a través del Registre General o Seu Electrònica, a fi de garantir-ne la constància i la correcta tramitació. c) A través del Punt d'Accés General: administración.gob.es amb el codi DIR EA0003338.

3. Limitació i exempció de Responsabilitat

ADIF realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web. ADIF no garanteix l'exactitud ni l'actualització de la informació que se'n pugui obtenir, la qual podrà ser modificada sense previ avís. ADIF no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut d'aquest lloc. Totes les informacions contingudes en la pàgina web www.adif.es tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s'ofereix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada. En el cas de licitacions i textos legals no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment. Únicament es consideren autèntics els textos publicats en les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents. La informació facilitada per ADIF és de caràcter general i no implica cap assessorament professional ni jurídic. ADIF realitzarà els seus millors esforços perquè el portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la disponibilitat permanent del portal i dels serveis que conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ADIF. ADIF no garanteix l'absència de virus o d'altres elements que puguin alterar el vostre sistema informàtic. ADIF exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d'aquests virus o elements lesius.

4. Subscripció de serveis

Amb caràcter general, l'accés a les utilitats del lloc web no exigeix subscripció prèvia o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun dels serveis que s'ofereixin a través del lloc web pot estar condicionat a l'emplenament previ del formulari de subscripció. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar els formularis de subscripció. L'usuari es compromet i es responsabilitza d’ocupar-se de tota la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. Si, com a conseqüència del registre, es dotés l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-la en secret per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per ADIF i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il•lícita dels serveis per qualsevol tercer il•legítim que empri a l'efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per l'usuari.

5. Protecció de dades de caràcter personal

Informació bàsica sobre protecció de dades. Per accedir a algun dels serveis oferts a través de la pagina web www.adif.es, els usuaris hauran de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. De conformitat amb allò que s'ha establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), informem que les dades personals facilitades seran tractades per ADIF amb la finalitat de possibilitar l'accés als serveis oferts a través de la pàgina web www.adif.es. La base que legitima el tractament de les dades personals és l'interès públic o l'exercici de poders públics. No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal. ADIF, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aportin, evitant-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. ADIF tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i atenent-se a allò que s'ha establert en les condicions particulars del servei corresponent. Així mateix, s'informa que els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació davant ADIF en la forma legalment prevista, adreçant la seva petició a: dpd.adif@adif.es o per correu postal a Carrer Sor Ángela de la Cruz, 3-7a Planta, 28020 - Madrid acompanyant fotocòpia del seu DNI o passaport.

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts del lloc web www.adif.es, incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, dibuixos, gràfics, fitxers de text, àudio, vídeo i programari són propietat d'ADIF o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part seva, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel•lectual i industrial. La compilació, entenent-se com a tal, la recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut de la pàgina web www.adif.es és propietat exclusiva d'ADIF i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual. Tot el programari utilitzat en les pantalles, la navegació, l'ús i el desenvolupament de la pàgina web www.adif.es és propietat d'ADIF o dels seus proveïdors de programari, el qual es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel•lectual. Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'ADIF que apareixen en la pàgina web www.adif.es són titularitat d'ADIF i estan degudament registrats. Tots els textos, les dades, els dibuixos gràfics, els vídeos o els suports d'àudio que apareixen en la pàgina web www.adif.es són propietat d'ADIF o de les entitats proveïdores d'informació, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa per part dels titulars dels continguts. La posada a disposició dels usuaris per a fer-ne ús de les bases de dades, els dibuixos, els gràfics, les imatges i les fotografies, els fitxers de text, l'àudio, el vídeo i el programari propietat d'ADIF o dels seus proveïdors que figuren en la pàgina web www.adif.es no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació a favor de l'usuari, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima i d'acord amb la naturalesa de la pàgina web. Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts de la pàgina web www.adif.es, dels serveis i en general de tots els drets esmentats en els paràgrafs anteriors que es realitzi sense l'autorització d'ADIF, inclosa l’explotació, la reproducció, la difusió, la transformació, la distribució, la transmissió per qualsevol mitjà, la posterior publicació, l'exhibició, la comunicació pública o la representació total o parcial que, en cas de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel•lectual d'ADIF, sancionats per la legislació vigent.

7. Vincles o enllaços hipertextuals amb la pàgina web www.adif.es

Els usuaris o els titulars d'altres pàgines web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext, en endavant enllaç, a la pàgina web www.adif.es hauran d'assegurar-se i comprometre's a complir les condicions sobre enllaços en la xarxa fixades per ADIF i que es relacionen a continuació:

 • No s'establiran enllaços a pàgines o subpàgines en les quals no aparegui el logotip d'ADIF.
 • No s'establiran enllaços que permetin la reproducció total o parcial del contingut que conforma la pàgina web www.adif.es.
 • No es realitzaran manifestacions incertes, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.
 • No s'establiran enllaços amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans o discriminatoris de la igualtat entre homes i dones i que, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera la imatge d'ADIF

Sigui com sigui, la inclusió d'enllaços de la pàgina web www.adif.es per part d'altres llocs web no implica que ADIF mantingui vincles o associació de cap mena amb el titular de la web en què s'estableixi l’enllaç ni que ADIF promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests portals d'Internet o pàgines web. D'altra banda, la pàgina web www.adif.es pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o pàgines web no gestionades per ADIF, eximint-se ADIF de tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests portals d'Internet o pàgines web a què es pugui accedir per enllaços o cercadors de la pàgina web d'ADIF. La presència d'enllaços d'hipertext o enllaços en la pàgina web www.adif.es té finalitat merament informativa, per la qual cosa, tant expressament com implícita, ADIF no es responsabilitza ni garanteix de cap manera:

 • La comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, quantitat, característiques, procedència o origen, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions, productes o serveis que s'ofereixin i comercialitzin a través d'altres pàgines web.
 • Els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar les informacions, productes o serveis que s'ofereixin, comercialitzin, adquireixin, venguin o prestin a través d'altres pàgines web
 • Els preus que s'ofereixen o pactats pels usuaris amb les entitats oferents ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells, la bona finalitat, els termes i condicions que pactin entre ells en els seus negocis i condicions d'ús, les seves modificacions, el compliment i l'execució, la facturació, la forma i els mitjans de pagament i de resolució, les informacions que entre ells puguin intercanviar-se, el contingut i l'ús de les informacions de caràcter personal o no que les entitats requereixin a l'usuari per captar i dur a terme les operacions, la publicitat de què puguin fer ús els usuaris, ni de l'ús que els usuaris puguin realitzar dels signes distintius d'un tercer o dels seus propis.

8. Restriccions d'accés.

ADIF es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés de qualsevol usuari a la pàgina web www.adif.es o a alguna part d'aquesta.

9. Dret aplicable i jurisdicció competent.

L'ús dels elements de la pàgina web www.adif.es implica l'acceptació de les advertències legals aquí expressades i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel Dret espanyol, sent els Jutjats i Tribunals espanyols els únics competents.

10. Modificació de les presents condicions i advertències.

ADIF es reserva el dret a modificar les condicions i advertències aplicables a la pàgina web www.adif.es

11. Suspensió de l'accés a la pàgina web i dels serveis que s’hi inclouen.

ADIF s'esforçarà en mantenir la disponibilitat continuada de la seva pàgina web. No obstant això, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment serà lliurement elegida i realitzada per ADIF en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans emprats per dur-les a terme. ADIF es reserva el dret a modificar les capacitats de transmissió, de seguiment o d’altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l'accés o la utilització de la pàgina web www.adif.es. ADIF podrà suspendre de forma temporal o definitiva els serveis, sense que això generi cap tipus d'indemnització a favor de l'usuari, quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:

 • Quan sigui necessari per realitzar tasques de manteniment.
 • Quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels equips, dels sistemes o de les xarxes d'ADIF o de tercers.
 • Quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels serveis d'ADIF.
 • Quan existeixi una causa de força major, entenent per força major, tot succés no culpable impossible de preveure o que previst o previsible, fos inevitable, la fallada en l'accés a la pàgina web www.adif.es, la fallada en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, els danys produïts per tercers o atacs al servidor del lloc web que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a ADIF ni a l'usuari, la fallada en la transmissió, la difusió, l’emmagatzemament o la posada a disposició a tercers de les bases de dades i de la resta de continguts del lloc web i, els problemes o errors en la recepció, l’obtenció o l’accés a la pàgina web o als serveis per part d’aquests tercers.

12. Tancament.

ADIF podrà donar per tancat l'ús de la pàgina web, sense necessitat de cap preavís a l'usuari, en els supòsits següents:

 • Quan tingui coneixement de la realització per part de l'usuari d'alguna activitat il•lícita a través dels serveis.
 • Quan l'usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials.
 • Especialment, en cas d'ús indegut del codi d'accés i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel•lectual i industrial del lloc web, tot això, sense perjudici de l'exercici per ADIF de totes les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus interessos.

13. Utilització de galetes

14. Protecció de dades personals