Avís legal

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB D'Adif - Alta Velocidad

1.Objecte

L’entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) crea i actualitza la pàgina web identificada amb el nom o domini www.adifaltavelocidad.es per tal que la informació que s'hi inclou sigui d’ús públic.L’accés i la navegació per aquesta pàgina web suposa el coneixement i l’acceptació sense reserves de tota la informació legal i de les condicions d’utilització.Aquestes condicions generals tenen l’objecte de regular l’accés, la navegació i l’ús d’aquesta pàgina web.No obstant això, independentment d’aquestes condicions, Adif Alta Velocidad podrà establir unes condicions particulars que en regulin la utilització.En el cas d’existir discrepància sobre allò que s’ha estipulat entre les condicions generals i les condicions particulars que, si escau, s’estableixin, prevaldrà allò que s’ha disposat en les darreres.

2.Àmbit d’aplicació

Aquest avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.adifaltavelocidad.es que l’entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) posa a disposició dels usuaris d’Internet. Adif - Alta Velocidad es crea amb data 31 de desembre de 2013, d'acord amb el que disposa l'article 1 del Reial decret llei 15/2013, de 13 de desembre, sobre reestructuració de l'entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) i altres mesures urgents en l'ordre econòmic, i es configura com un organisme públic dels que preveu l'article 103.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, per escissió de la branca d'activitat de construcció i administració d'aquelles infraestructures ferroviàries d'alta velocitat i d'altres que se li atribueixin i estiguin encomanades fins a la data d'entrada en vigor de l'esmentat decret a Adif.L'entitat està adscrita a Ministeri de Foment. Gaudeix de personalitat jurídica pròpia, de plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats i de patrimoni propi. A més, es regeix pel que s'estableix al Reial decret llei 15/2013, de 13 de desembre; a la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari; a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; a les normes de desenvolupament d'ambdues; al seu Estatut, aprovat pel Reial Decret 1044/2013, de 27 desembre; i a la legislació pressupostària, així com a d'altres normes que li siguin d'aplicació.En cas que no siguin d'aplicació d’aquestes normes, se li aplicarà l’ordenament jurídic privat.De la mateixa manera, s’aplicarà, a Adif - Alta Velocidad, el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan exerceixi potestats administratives i quant a la formació de voluntat dels seus òrgans.  Dades de contacte d'Adif - Alta Velocidad:  Adreça:c/ Sor Ángela de la Cruz, 3. 28020 (Madrid).NIF:Q-2802152-H. Correu electrònic: comunicacionweb.altavelocidad@adif.es. De conformitat amb el que disposa l'article 53, relatiu als drets de l'interessat en el procediment administratiu, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, qualsevol comunicació, reclamació o sol·licitud que tingui relació amb actes de naturalesa administrativa o que es derivi de l'exercici de potestats administratives de l'entitat pública empresarial Adif - Alta Velocidad, haurà de dirigir-se, en mà o mitjançant un correu ordinari/certificat, directament al registre general que l'entitat pública empresarial Adif - Alta Velocidad posa a disposició dels ciutadans en les seves oficines situades al c/ Sor Ángela de la Creu, 3-7ª Planta, 28020 (Madrid), en l'horari que a continuació es detalla:  

 • Matí:de 09:00 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres.
 • Tarda:de 16:00 hores a 18:00 hores, de dilluns a dijous.

https://sede.adif.gob.es. Les adreces de correu electrònic que figuren o apareixen al portal d’Internet www.adifaltavelocidad.es no constitueixen un canal per a la remissió de les comunicacions, reclamacions o sol·licituds indicades en el paràgraf anterior. Per tant, qualsevol comunicació, reclamació, sol·licitud que tingui relació amb actes de naturalesa administrativa o que es derivi de l’exercici de potestats administratives, i estigui adreçada a Adif - Alta Velocidad a través d’aquestes adreces de correu electrònic, haurà de ser presentada per a la tramitació a través del registre general o seu electrònica, a fi de garantir-ne la constància i la correcta tramitació. b) O bé, a través del Punt d’Accés General:administracion.gob.es, amb el codi DIR EA0008223.

3.Limitació i exempció de responsabilitats

Adif - Alta Velocidad realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web.Adif - Alta Velocidad no garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que se’n pugui obtenir, la qual podrà ser modificada sense previ avís.Adif - Alta Velocidad no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.Totes les informacions contingudes en la pàgina web www.adifaltavelocidad.es tenen únicament caràcter informatiu.La informació que s’ofereix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada.En el cas de licitacions i textos legals no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment.Únicament es consideren autèntics els textos publicats en les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents. En relació amb l'apartat del Portal de l'Inversor, els continguts web, entre els quals s'inclouen projeccions, previsions o estimacions de naturalesa comptable, financera o operativa, es proporcionen a títol informatiu i no pretenen constituir cap recomanació d'inversió, transaccions o similars.La informació facilitada per Adif - Alta Velocidad és de caràcter general i no implica cap assessorament professional ni jurídic.Adif - Alta Velocidad realitzarà els seus millors esforços perquè el portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la disponibilitat permanent del portal i dels serveis que conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Adif - Alta Velocidad.Adif - Alta Velocidad no garanteix l’absència de virus o d’altres elements que puguin alterar el vostre sistema informàtic.Adif - Alta Velocidad exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d’aquests virus o elements lesius.

4.Subscripció de serveis

Amb caràcter general, l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix subscripció prèvia o registre d’usuari.No obstant això, l’accés a algun dels serveis que s’ofereixin a través del lloc web pot estar condicionat al fet d’emplenar prèviament el formulari de subscripció.A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el/s formulari/s de subscripció.L’usuari es compromet i es responsabilitza d’ocupar-se de tota la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real.Si, a conseqüència del registre, es dotés l’usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-la en secret per accedir a aquests serveis.En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors o contrasenyes que li siguin subministrades per Adif - Alta Velocidad i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, temporalment o permanent, ni a permetre'n l'accés a persones alienes.Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a l’efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’aquesta per l’usuari.

5.Protecció de dades de caràcter personal

Informació bàsica sobre protecció de dades.Per accedir a algun dels serveis oferts a través de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es, els usuaris hauran de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal.De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), informem que les dades personals facilitades seran tractades per Adif - Alta Velocidad amb la finalitat de possibilitar l’accés als serveis oferts a través de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es.La base que legitima el tractament de les dades personals és l’interès públic o l’exercici de poders públics.No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.Adif - Alta Velocidad, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s’aporten, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.Adif - Alta Velocidad tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i atenint-se a allò que s’ha establert en les condicions particulars del servei corresponent.Així mateix, s’informa que els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, de rectificació, de supressió, d'oposició i de limitació davant Adif - Alta Velocidad en la forma legalment prevista, per la qual cosa adreçaran la seva petició a:dpd.adifav@adif.es o per correu postal al c/ Sor Ángela de la Cruz, 3-7a Planta, 28020 - Madrid, a la qual adjuntaran una fotocòpia del seu DNI o passaport.

6.Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web www.adifaltavelocidad.es, incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, dibuixos, gràfics, fitxers de text, àudio, vídeo i programari són propietat d'Adif - Alta Velocidad o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part seva, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.La compilació, entenent-se com a tal, la recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es és propietat exclusiva d’Adif - Alta Velocidad i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.Tot el programari utilitzat en les pantalles, la navegació, l’ús i el desenvolupament de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es és propietat d'Adif - Alta Velocidad o dels seus proveïdors de programari, el qual es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.  Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'Adif - Alta Velocidad que apareixen a la pàgina web www.adifaltavelocidad.es són titularitat d'Adif - Alta Velocidad i estan degudament registrats.Tots els textos, les dades, els dibuixos gràfics, els vídeos o els suports d’àudio que apareixen en la pàgina web www.adifaltavelocidad.es són propietat d’Adif - Alta Velocidad o de les entitats proveïdores d’informació, i no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa per part dels titulars dels continguts.La posada a disposició dels usuaris per a fer-ne ús de les bases de dades, els dibuixos, els gràfics, les imatges i les fotografies, els fitxers de text, l’àudio, el vídeo i el programari propietat d’Adif - Alta Velocidad o dels seus proveïdors que figuren en la pàgina web www.adif.es no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’explotació a favor de l’usuari, diferent del dret d’ús que comporta la utilització legítima i d’acord amb la naturalesa de la pàgina web.Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es, dels serveis i en general de tots els drets esmentats en els paràgrafs anteriors que es realitzi sense l’autorització d’Adif - Alta Velocidad, inclosa l’explotació, la reproducció, la difusió, la transformació, la distribució, la transmissió per qualsevol mitjà, la posterior publicació, l’exhibició, la comunicació pública o la representació total o parcial que, en cas de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual d’Adif - Alta Velocidad, sancionats per la legislació vigent.  

7.Vincles o enllaços hipertextuals amb la pàgina web www.adifaltavelocidad.es

Els usuaris o els titulars d’altres pàgines web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext, en endavant enllaç, a la pàgina web www.adifaltavelocidad.es hauran d’assegurar-se i comprometre’s a complir les condicions sobre enllaços en la xarxa fixades per Adif - Alta Velocidad i que es relacionen a continuació:

 • No s’establiran enllaços a pàgines o subpàgines en què no aparegui el logotip d’Adif - Alta Velocidad.
 • No s’establiran enllaços que permetin la reproducció total o parcial del contingut que conforma la pàgina web www.adifaltavelocidad.es.
 • No es faran manifestacions no veraces, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.
 • No s’establiran enllaços amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans o discriminatoris de la igualtat entre homes i dones i que, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera la imatge d’Adif - Alta Velocidad.

Sigui com sigui, la inclusió d’enllaços de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es per part d’altres llocs web no implica que Adif - Alta Velocidad mantingui vincles o associació de cap mena amb el titular de la web en què s’estableixi l’enllaç ni que Adif - Alta Velocidad promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals d’Internet o pàgines web.D’altra banda, la pàgina web www.adifaltavelocidad.es pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o pàgines web no gestionades per Adif - Alta Velocidad, eximint-se Adif - Alta Velocidad de tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests portals d’Internet o pàgines web a què es pugui accedir per enllaços o cercadors de la pàgina web d'Adif - Alta Velocidad .La presència d’enllaços d’hipertext o enllaços en la pàgina web www.adifaltavelocidad.es té finalitat merament informativa, per la qual cosa, tant expressament com implícita, Adif - Alta Velocidad no es responsabilitza ni garanteix de cap manera:

 • La comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, quantitat, característiques, procedència o origen, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions, productes o serveis que s’ofereixin i comercialitzin a través d’altres pàgines web.
 • Els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar les informacions, els productes o els serveis que s’ofereixin, comercialitzin, adquireixin, venguin o prestin a través d’altres pàgines web.
 • Els preus que s’ofereixen o pactats pels usuaris amb les entitats oferents ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells, la bona finalitat, els termes i condicions que pactin entre ells en els seus negocis i condicions d’ús, les seves modificacions, el compliment i l’execució, la facturació, la forma i els mitjans de pagament i de resolució, les informacions que entre ells puguin intercanviar-se, el contingut i l’ús de les informacions de caràcter personal o no que les entitats requereixin a l’usuari per captar i dur a terme les operacions, la publicitat de què puguin fer ús els usuaris, ni de l’ús que els usuaris puguin realitzar dels signes distintius d’un tercer o dels seus propis.

8.Restriccions d’accés

Adif - Alta Velocidad es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari a la pàgina web www.adifaltavelocidad.es o a alguna part d’aquesta.

9.Dret aplicable i jurisdicció competent

L’ús dels elements de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es implica l’acceptació de les advertències legals aquí expressades i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel dret espanyol, sent els jutjats i tribunals espanyols els únics competents.

10.Modificació d’aquestes condicions i advertiments

Adif - Alta Velocidad es reserva el dret a modificar les condicions i advertències aplicables a la pàgina web www.adifaltavelocidad.es

11.Suspensió de l’accés a la pàgina web i dels serveis que s’hi inclouen

Adif - Alta Velocidad s’esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada de la seva pàgina web.No obstant això, qualsevol modalitat d’operació de prova, control i manteniment serà lliurement elegida i realitzada per Adif - Alta Velocidad en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans emprats per dur-les a terme.Adif - Alta Velocidad es reserva el dret a modificar les capacitats de transmissió, de seguiment o d’altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l’accés o la utilització de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es.Adif - Alta Velocidad podrà suspendre de forma temporal o definitiva els serveis, sense que això generi cap tipus d’indemnització a favor de l’usuari, quan es doni qualsevol de les circumstàncies següents:

 • Quan sigui necessari per realitzar tasques de manteniment.
 • Quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels equips, dels sistemes o de les xarxes d'Adif - Alta Velocidad o de tercers.
 • Quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels serveis d’Adif - Alta Velocidad .
 • Quan hi hagi una causa de força major, entenent per força major qualsevol esdeveniment no culpós impossible de preveure o que, tot i ser previst o previsible, fos inevitable, les fallades en l’accés a la pàgina web www.adifaltavelocidad.es, les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, els danys produïts per tercers o atacs a servidor de la pàgina web que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a Adif - Alta Velocidad ni a l’usuari, les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o posada en disposició a tercers de les bases de dades i altres continguts del lloc web i, els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la pàgina web o, als serveis per part d’aquests tercers.

12.Tancament

Adif - Alta Velocidad podrà donar per tancat l’ús de la pàgina web, sense necessitat de cap preavís a l’usuari, en els supòsits següents:

 • Quan tingui coneixement de la realització, per part de l’usuari, d’alguna activitat il·lícita a través dels serveis.
 • Quan l’usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials.
 • Especialment, en cas d’ús indegut del codi d’accés i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, tot això, sense perjudici de l’exercici per Adif - Alta Velocidad de totes les accions legals li corresponguin en defensa dels seus interessos.

13.Utilització de galetes (“cookies”)

14.Protecció de dades personals