Canle ética

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Código Ético Adif - Alta Velocidade

Título
O Código Ético de Adif-AV, aprobado polo Consello de Administración, ten como obxectivo formalizar as pautas esperables de comportamento íntegro, responsable e transparente de todas as persoas que traballan en Adif-AV, na realización cotiá dos seus labores e nas súas relacións profesionais.

O Código pretende traducir os valores e principios corporativos de Adif-AV en comportamentos desexados, tomando como punto de partida a cultura da organización, a lexislación que lle é aplicable e o compromiso da entidade coa ética e coa transparencia.

Loita contra a fraude e a corrupción

A través da Declaración Institucional de loita contra a fraude, realizada pola Presidenta da entidade, amósase o compromiso de manter os estándares máis altos no cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a adoptar os principios de integridade, imparcialidade e honestidade, implementando unha política de tolerancia cero coa fraude e coa corrupción.

Por iso, o obxectivo principal da declaración institucional é promover dentro da organización unha cultura ética que exerza un efecto disuasorio para calquera tipo de actividade fraudulenta e que faga posible a súa prevención e detección.

A entidade conta tamén cunha Política Corporativa de Loita contra a Fraude, comprometéndose ao bo goberno baixo os principios de ética e transparencia. Así mesmo, tense  o compromiso de velar pola correcta xestión dos fondos comunitarios, en especial os procedentes do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a través dun plan de medidas antifraude específico aprobado o 25 de xaneiro de 2022 polo Consello de Administración.

Canle Ética

A Canle Ética é a canle de comunicación entre Adif-AV e os seus grupos de interese e coa sociedade en xeral para que calquera persoa poida notificar posibles incumprimentos do Código Ético e de Conduta.

Só se atenderán as notificacións relacionadas co Código de Ética e Conduta de Adif-AV.

Formulario de notificacións

ADIF e ADIF ALTA VELOCIDADE contan cunha plataforma informática para formular notificacións, consultas, expor dúbidas e/ou presentar queixas relacionadas coa aplicación do noso Código Ético e de Conduta, así como para informar de calquera posible incumprimento ou vulneración contrario á ética, á legalidade e ás normas que rexen ambas as entidades, accesible mediante a ligazón da parte inferior.

Esta plataforma de comunicación atópase aloxada en servidores que cumpren cos máis altos estándares de Ciberseguridade de conformidade co establecido no Esquema Nacional de Seguridade, e así mesmo cumpren con todos os requisitos do Regulamento Xeral de Protección de Datos e a Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Todas as comunicacións realizadas a través desta plataforma de xestión da Canle Ética estarán encriptadas e serán confidenciais. Tamén se permite a opción de facer denuncias anónimas, non sendo obrigatorio identificarse no campo nome.  
No entanto, se o remitente desexa que se lle comunique información acerca da xestión da súa notificación e a resolución do asunto obxecto da mesma deberá facilitar un correo electrónico.

Prégase non utilizar a Canle Ética para realizar notificacións mal intencionadas, infundadas ou carentes de indicios que fundamenten a investigación, xestión e ulterior resolución dos presuntos incumprimentos notificados.
Así mesmo, en relación con feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade vinculados a proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, ademais da Canle Ética interna, poden utilizar a canle habilitada para ese efecto polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude.

Para as comunicacións que non estean relacionadas co Código Ético e de Conduta están ao seu dispor as seguintes canles:

Título fragmento

Correo electrónico

Correo electrónico comunicacionweb@adif.es, ou mediante o formulario de contacto
Dispoñible na web. Oficina virtual para o acceso a información oficial e servizos en liña.

Oficina de Atención ao Cliente

Poderán presentarse reclamacións oficiais nos Libros de Reclamacións das estacións.