Solicitude de probas na infraestrutura

Caixa de correo de solicitude de probas en infraestruturas e instalacións

Título
A homologación e verificación do material rodante tanto polas Empresas Ferroviarias como polos fabricantes do devandito material, que non sexan obxecto de liquidación por canon, así como os sistemas de seguridade, material de vía, etc. require, habitualmente, a utilización da infraestrutura titularidade de Adif e doutras das súas instalacións para realizar as probas necesarias.

Para garantir que estas se levan a cabo de conformidade coa normativa que lle é de aplicación, na páxina web de Adif AV implantouse unha caixa de correo para facilitar a coordinación das actuacións necesarias para a tramitación da solicitude, previa á realización das citadas probas.
No formulario, ao que se accede premendo na seguinte ligazón, atópanse os datos que deben facilitar para solicitar a correspondente proba.

Solicitude