Solicitude de probas na infraestrutura

Caixa de correo de solicitude de probas en infraestruturas e instalacións

Título
A homologación e verificación do material rodante tanto polas Empresas Ferroviarias como polos fabricantes do devandito material, que non sexan obxecto de liquidación por canon, así como os sistemas de seguridade, material de vía, etc. require, habitualmente, a utilización da infraestrutura titularidade de Adif e doutras das súas instalacións para realizar as probas necesarias.

Para garantir que estas se levan a cabo de conformidade coa normativa que lle é de aplicación, na páxina web de Adif AV implantouse unha caixa de correo para facilitar a coordinación das actuacións necesarias para a tramitación da solicitude, previa á realización das citadas probas.
No formulario, ao que se accede premendo na seguinte ligazón, atópanse os datos que deben facilitar para solicitar a correspondente proba.

Peticións

INSTRUCIÓNS PARA SOLICITUDE

1.    Acceder á sede electrónica de Adif Alta Velocidad mediante a seguinte ligazón: https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/indexLigazón externa ao portal. Abrirase nunha xanela nova.
2.    Nos Procedementos dispoñibles, seleccionar o correspondente a “Solicitude de Probas e Ensaios en Infraestruturas Ferroviarias”.
3.    Iniciar o trámite telemático clicando a icona de “Alta de solicitude”.
4.    Encher o formulario de solicitude.

Xunto á solicitude, é necesario remitir a seguinte documentación:
  • No caso de persoas xurídicas: nome e razón social da empresa, o NIF, copia da Escritura de Poderes, DNI do seu representante e datos da persoa de contacto, e póliza do seguro de responsabilidade civil en vigor.
  • No caso de Empresas Ferroviarias: número de licenza e datos da persoa de contacto.
  • Para o caso de persoas físicas: DNI do interesado e datos da persoa de contacto.

5.    Iníciase trámite de solicitude de probas.​​​

Baremo de prezos
Na seguinte ligazón pódense descargar as condicións económicas de aplicación para a realización de probas e ensaios na infraestrutura e instalacións xestionadas por Adif e ADIF Alta Velocidad.