Contratación

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

De acordo co artigo 347.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24 , de 26 de febreiro de 2014, o Perfil de contratante de ADIF Alta Velocidade intégrase na Plataforma de Contratación do Sector Público, onde se publica a información relativa a todas as convocatorias de licitacións que celebra a Entidade, así como os seus resultados.

Condicións de Contratación

ADIF-Alta Velocidade aplica os principios xerais de contratación previstos na lexislación vixente, dada a súa natureza de Entidade Pública Empresarial adscrita ao Ministerio de Mobilidade, Transportes e Axenda Urbana.

A política do ADIF-Alta Velocidade ten como obxectivo optimizar a relación entre custo, calidade e prestacións na contratación de toda clase de bens e servizos, garantindo en todo caso os principios de publicidade, concorrencia, transparencia, igualdade e non discriminación.