Declaración sobre a Rede

Antecedentes

Declaración sobre a Rede 2022

A "Declaración sobre a Rede" (en diante DR) é o documento que expón as características da infraestrutura posta a disposición das Empresas Ferroviarias e Candidatos e contén información sobre as condicións de acceso á mesma, así como sobre as condicións de acceso ás instalacións de servizo e á prestación de servizos nas devanditas instalacións e á información necesaria para a utilización dos dereitos de acceso, co fin de garantir a transparencia e o acceso non discriminatorio á infraestrutura ferroviaria de todos os Candidatos a solicitar Capacidade, para prestar servizos de transporte ferroviario.
Detállanse, así mesmo, as normas xerais, prazos, procedementos e criterios relativos aos sistemas de canons e adxudicación de capacidade, así como a información necesaria para cursar unha solicitude de capacidade de infraestrutura.

Actualizouse para o exercicio 2022, incluído o Horario de Servizo 2022/2023, cumprindo co establecido na Orde FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa á declaración sobre a rede e ao procedemento de adxudicación de capacidade de infraestrutura ferroviaria.

De conformidade co Artigo 32.2 da Lei 38/2015 do Sector Ferroviario, esta Declaración sobre a Rede foi sometida ao preceptivo trámite de consultas; e foi aprobada no Consello de Administración da Entidade Pública Empresarial ADIF Alta Velocidade celebrado o día 29 de novembro de 2021.
Declaración sobre la Red 2022. Documentos
Declaración sobre la Red ADIF Alta Velocidad 2022
Documento Completo. Edición 28 de julio de 2022
Modelos de solicitud capacidad y servicios
Modelos editables
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
Edición 28 de diciembre de 2022
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022.
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022.
Catálogo de vías de Apartado adscritas a Estaciones Coordinadas
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022.
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 6 de junio de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Tabla de Costes del Suministro de Energía Eléctrica de Tracción. Datos agosto 2022.
Documento que se actualizará mensualmente con los precios y ratios que servirán para emitir la factura correspondiente de los servicios realizados en cada mes.
Declaración sobre la Red 2022 - Fe de erratas
Fe de erratas páginas 53 y 55, apartado 2.6.1 Desarrollo de la infraestructura: Se modifica la información correspondiente a la LAV Valladolid-Burgos: Venta de Baños-Burgos y a la LAV Monforte del Cid-Murcia: Beniel- Estación de Murcia El Carmen (vaso norte), respectivamente

Actualizacións

Principais modificacións incorporadas na Declaración sobre a Rede 2022

Declaracións sobre a Rede correspondentes a anos anteriores

Año 2021

Año 2020

Año 2019