Información Pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Hoxe temos publicada a seguinte información pública, á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de audiencia, expropiacións, estudos e proxectos

A Constitución Española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social, e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, do 16 de decembro de 1954, e artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Proxecto de regulamento de determinación dos canons ferroviarios. Cumprimento do trámite de publicidade activa previsto nos artigos 5.4 e 7.c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno

En cumprimento do disposto nos artigos 5.4 e 7.c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, publícase o Proxecto de regulamento de determinación dos canons ferroviarios da entidade pública empresarial Adif Alta Velocidad, remitido para ditame da Comisión Permanente do Consello de Estado, de conformidade co previsto no artigo 22.Tres da Lei Orgánica 3/1980, do 22 de abril, do Consello de Estado.

Trámite de audiencia sobre a proposta de regulamento de determinación dos canons ferroviarios

O artigo 96.1 da Lei 38/2015, do Sector Ferroviario, dispón que a utilización das infraestruturas ferroviarias e instalacións de servizo titularidade dos administradores xerais de infraestruturas ferroviarias dará lugar á percepción das prestacións patrimoniais de carácter público non tributario reguladas nos artigos 97 e 98 da devandita Lei, que recibirán o nome de canons ferroviarios. A súa determinación levarase a cabo polos administradores de infraestruturas ferroviarias seguindo o establecido no artigo 100 da Lei do sector ferroviario, e aprobarase mediante un Regulamento adoptado polo seu Consello de Administración, que deberá ser publicado no “Boletín Oficial do Estado” e incorporado á Declaración sobre a Rede.

Por outra banda, o artigo 100.2 da Lei do sector ferroviario dispón, en canto ao procedemento para a aprobación da proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios, as súas modificacións anuais e revisións excepcionais, que a proposta será publicada no portal web do administrador de infraestruturas con obxecto de dar audiencia, durante un prazo non ampliable de quince días naturais, aos cidadáns afectados, e obter cantas aportacións adicionais poidan facer outras persoas ou entidades.

Así mesmo, establécese que, durante este mesmo prazo de quince días naturais, a proposta consultarase cos obrigados ao pago dos canons, de acordo cos artigos 97.2 e 98.2 da Lei do sector ferroviario, e coas comunidades autónomas, que poderán remitir o correspondente informe antes de que conclúan os referidos quince días.

En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo 100.2 da Lei 38/2015, do 29 de setembro, do sector ferroviario, a Presidencia da entidade pública empresarial Adif Alta Velocidad adoptou a seguinte resolución, de conformidade co previsto no artigo 100.2 da Lei do sector ferroviario:

  • Apertura do trámite de audiencia polo prazo improrrogable de quince días naturais, a contar desde o día seguinte da publicación da presente resolución na páxina web de Adif Alta Velocidad, para que calquera persoa física e xurídica poida formular as observacións ou suxestións que teña por conveniente e todos os interesados poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes sobre a proposta adxunta á presente resolución.
  • As alegacións, documentos e xustificacións que estimen pertinente presentar sobre a proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios deberán presentarse a través da sede electrónica de Alta Velocidad, a través do procedemento de presentación de Solicitudes, Escritos e Comunicacións (Instancia Xeral), indicando no expón “Alegacións á proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios”.
  • A proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios estará a disposición dos interesados nas seguintes ligazóns.

Data de publicación: 25 de setembro de 2023

Novo acordo marco para as relacións Valladolid-Segovia-Madrid e Madrid-Elche-Murcia

Data de publicación: 22 de novembro de 2023

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif Alta Velocidad, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros na listaxe que se publica no anuncio ou oporse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Modificado nº2 del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Tramo: Los ArejosNíjar"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia –Almería. Tramo: Lorca- Pulpí"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción del Paso Inferior de Paseo del Arco de Ladrillo. Término municipal de Valladolid"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto de Construcción "Actuaciones en las Carreteras A 3920 y A-4021 en el T.M de Aramaio (Álava) por la afección de la L.A.V. Vitoria – Bilbao San Sebastián "
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Plataforma Línea de Alta Velocidad Antequera Granada. Tramo: Variante de Loja. Valle del Genil"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto básico de ampliación de zonas para reposición de servicios afectados y accesos para la variante ferroviaria de alta velocidad de Ourense - ámbito: Rante – Seixalbo".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de Drenajes entre los PP.KK. 322+000 al 353+000. Eje Este. Tramo 5.a."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública aefectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Modificado delProyecto de Construcción de plataforma de la conexión de la línea dealta velocidad Burgos-Vitoria con la integración del ferrocarril en laciudad de Vitoria-Gasteiz. Fase II"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de base de mantenimiento y edificio de servicios itinerantes de circulación en el Centro Logístico de Murcia-Mercancías"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto De Acondicionamiento Y Mejora De Drenajes Entre Los Pp.Kk. 211+000 Al 224+000. Eje Noreste. Tramo 2.A.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta VelocidadAntequera–Granada. Tramo: Variante de Loja. A-92"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 352+000 AL 367+000. EJE ESTE. TRAMO 6.a"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEDRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 370+000 AL 396+000. EJE ESTE.Tramo 7"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE TRAVIESAS (FASE 3)EN LA LAV MADRID-SEVILLA"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 365+000 AL 394+000. EJE ESTE. TRAMOS 4.a. Y 4.b.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "Proyecto de Acondicionamiento y Mejora de drenajes entrelos PP.KK. 179+000 al 291+000. Eje Este Tramos 2.a, 2.b, 2.c y 2.d"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJES ENTRE LOS PP.KK. 6+000 AL 10+000"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública aefectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto"Proyecto de acondicionamiento y mejora de drenaje eje noreste.Ramal Zaragoza-Huesca. Tramo 5.A.".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto “Proyecto modificado nº1 de construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almeria. Tramo: Totana-Totana”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Modificado Nº 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Níjar - Río Andarax”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del “Proyecto de Construcción de Renovación Integral del Tramo: Redondela – Bif. Arcade de la Línea Redondela – Santiago”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Modificado del Proyecto de Construcción de plataforma de la conexión de la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria con la integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Fase II".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Estabilización de desmontes entre los PP.KK. 141+681 y 145+380 de la línea 040. Madrid – Chamartín Clara Campoamor – Valencia Joaquín Sorolla".

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Fomento, a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif Alta Velocidad, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 325ADIF2404motivado por las obras del "Proyecto Básico de medidas ambientalescorrectoras en el entorno del túnel de El Regajal" en los términosmunicipales de Ocaña y Ontígola (Toledo)
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 097ADIF2408 motivado por las obras de ADIF-Alta Velocidad, "Modificación n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Elorrio. 2018", en el término municipal de Elorrio (Bizkaia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 034ADIF2416 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid - Olmedo - Zamora - Galicia en el entorno de Olmedo (Valladolid). Fase I" en los términos municipales de Hornillos de Eresma y Olmedo (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 041ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto Modificado N.º 1 del Proyecto de Construcción de la Plataforma del Corredor del Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia–Almería. Tramo: Totana-Totana" en el término municipal de Totana (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 039ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la nueva Estación Ferroviaria de Totana (Murcia) en el Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería" en el término municipal de Totana (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 042ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto constructivo de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de vía de la LAV Murcia Almería. Tramo: Murcia – Lorca" en los términos municipales de Murcia, Librilla, Alhama de Murcia y Lorca (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 040ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto Modificado n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería. Tramo: los Arejos - Níjar" en los términos municipales de Níjar, Sorbas y Lucainena de las Torres (Almería)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 052ADIF2414motivado por las obras del "Proyecto constructivo de un paso superioren Trobajo del Cerecedo y refuerzos en las pilas de varias estructurasen la línea de alta velocidad Valladolid – Palencia - León" en el términomunicipal de León (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 052ADIF2410 motivado por las obras del "Proyecto básico del Proyecto modificado nº2 de Proyecto del construcción de la línea de Alta Velocidad Madrid Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Malpartida de Plasencia Estación de Plasencia/Fuentidueñas", en los términos municipales de Malpartida de Plasencia y Plasencia (Cáceres)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 047ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto básico de ampliación de caminos de enlace y reposición de líneas eléctricas de alta tensión como consecuencia de las obras de ejecución de los proyectos de construcción: línea de alta velocidad Palencia – Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia Norte- Amusco y Amusco- Osorno", en los términos municipales de Palencia, Husillos, Monzón de Campos, Amusco, Fuentes de Valdepero, Frómista, Santoyo, Támara de Campos y Osorno la Mayor (Palencia)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 046ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la Estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo Norte de Valladolid – Variante Este. Infraestructura, vía y electrificación. Términos Municipales de Valladolid y Santovenia de Pisuerga (Valladolid)", en los términos municipales de Valladolid y Santovenia de Pisuerga (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 011ADIF2321 motivado por las obras del “Proyecto de construcción de refuerzos en pasos superiores existentes en la conexión ferroviaria del Corredor Mediterráneo con la L.A.V Madrid – Barcelona – Frontera francesa entre Vandellós y Tarragona”, en los términos municipales de Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant, Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs y Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 041ADIF2418 motivado por las obras del "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto de Construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Río Tiétar-Malpartida de Plasencia" en el término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 040ADIF2418 motivado por las obras del "Proyecto básico para el modificado del Proyecto de construcción de plataforma de la línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María - Navalmoral de la Mata", en el término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución Española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio ambiente. Un dos instrumentos cos que conta a lexislación para garantir esta obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores conta, no seu artigo 2, co principio da participación pública.
Así mesmo, a citada Lei establece, no seu capítulo II, sección 1ª, o procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria de proxectos, para os casos previstos no seu artigo 7.

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Trámite de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a Adif Alta Velocidad en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previo á súa aprobación e efectuado aos efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la entidad pública empresarial Adif-alta velocidad por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y documento técnico de ‘Línea de acometida de 400 kv desde la subestación de transporte de Torrejón de Velasco de Red Eléctrica de España hasta la subestación de tracción de Torrejón de Velasco”