Información pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A data de hoxe temos publicada a seguinte información pública á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de expropiacións, estudos e proxectos

A Constitución española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar os datos oportunos por escrito para rectificar posibles erros na relación que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto de Construcción de Protecciones Acústicas de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Ramales de Acceso a Plasencia, Cáceres y Mérida”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico del viaducto sobre el río Ebro y plataforma de conexión con la LAV de Castejón – Comarca de Pamplona. Corredor Cantábrico – Mediterráneo de Alta Velocidad”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de la Actuaciones de Mejora del drenaje de la Plataforma en el entorno del Túnel de Font de la Figuera".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto “Proyecto Modificado del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Tramo: Los Arejos-Níjar”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Modificado nº1 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia – Almería. Tramo: Níjar – Río Andarax”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico de la Integración del ferrocarril en Almería. Fase 2”.

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana , a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif Alta Velocidade, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 006ADIF2219 motivado por las obras del "Proyecto Básico de la Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Zaragoza Pamplona (Navarra). Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Olite-Tafalla(S)", en el término municipal de Olite (Navarra)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 026ADIF2206 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Actuaciones Adicionales en el Ámbito de La Pantalla 1. Línea de Alta Velocidad León-Asturias. Variante de Pajares. Tramo Sotiello-Campomanes", en el término municipal de Lena (Asturias).

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio.Un dos instrumentos cos que conta lexislación para garantir esta obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poden ter efectos significativos sobre o medio ambiente.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores, conta, no seu artigo 2, co principio da participación pública.
Así mesmo, a citada Lei establece, no seu capítulo II, apartado 1, o procedemento para a Avaliación Ordinaria de Impacto Ambiental dos proxectos, para os casos previstos no seu artigo 7..

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Tratamento de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF Alta Velocidade en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previa á súa aprobación e efectuada para os efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública el Estudio de impacto ambiental del Proyecto de las ‘Líneas de Alta Tensión y sus Subestaciones Asociadas del Tramo Lorca-Almería de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería