Información pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A data de hoxe temos publicada a seguinte información pública á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de expropiacións, estudos e proxectos

A Constitución española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar os datos oportunos por escrito para rectificar posibles erros na relación que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif- Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico Plataforma de Alta Velocidad. Conexión Murcia – Cartagena. Tramo Riquelme – Torre Pacheco”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el «Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia –Almería. Tramo: Nonduermas - Sangonera».
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el “Proyecto básico de la modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón comarca de Pamplona. Subtramo: Olite Tafalla (s)".

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana , a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif Alta Velocidade, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Corrección de errores del anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por el que se publica la resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 025ADIF2106 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de las Obras de Adecuación de Accesos, Evacuación e Instalaciones de Protección y Seguridad en los Túneles de la Variante de Pajares. Línea de Alta Velocidad León-Asturias", en los términos municipales de Lena (Asturias) y La Robla (León).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 307ADIF2104 motivado por las obras del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN ACÚSTICA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHACOMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: LÍNEA DE ANCHO UIC. NUDO DE LA ENCINA-XÁTIVA-VALENCIA", en los términos municipales de ALCÁSSER, ALZIRA, BENIFAIÓ, BENIPARRELL, CANALS, CARCAIXENT, LA POBLA LLARGA, MOIXENT, NOVETLÉ, PICASSENT, SILLA, VALLADA y XÁTIVA (VALENCIA).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 308ADIF2104 motivado por las obras del "Proyecto constructivo para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: València Nord – València Joaquín Sorolla. Vía y Electrificación", en el término municipal de Valencia (Valencia).

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio.Un dos instrumentos cos que conta lexislación para garantir esta obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poden ter efectos significativos sobre o medio ambiente.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores, conta, no seu artigo 2, co principio da participación pública.
Así mesmo, a citada Lei establece, no seu capítulo II, apartado 1, o procedemento para a Avaliación Ordinaria de Impacto Ambiental dos proxectos, para os casos previstos no seu artigo 7..

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Tratamento de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF Alta Velocidade en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previa á súa aprobación e efectuada para os efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Arestora, non hai aberto ningún procedemento de información pública