Información pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A data de hoxe temos publicada a seguinte información pública á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de expropiacións, estudos e proxectos

A Constitución española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar os datos oportunos por escrito para rectificar posibles erros na relación que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, la "Modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza ‐ Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón ‐comarca de Pamplona. Subtramo: Olite ‐ Tafalla (s)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto básico de la modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza ‐ Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón ‐ comarca de Pamplona. Subtramo: Tafalla (S) - Tafalla"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif- Alta Velocidad por el que se somete a información pública complementaria a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico del nuevo Canal de Acceso para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de València"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico de modificado nº 2 del proyecto: -Proyecto deconstrucción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Soterramiento de Nonduermas"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción de subsanación a medio plazo de filtraciones en el edificio de viajeros y en la caverna ferroviaria de la estación de Barcelona Sants"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del "Proyecto Básico del viaducto sobre el río Ebro y plataforma de conexión con la LAV de Castejón - Comarca de Pamplona. Corredor Cantábrico - Mediterráneo de Alta Velocidad"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico fase II de reposición de servicios afectados por la electrificación de la LAV de Extremadura. Tramos: Plasencia-Cáceres -Mérida, Mérida - Badajoz - Frontera portuguesa"
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico fase II de reposición de servicios afectados por la electrificación de la LAV de Extremadura. Tramos: Plasencia-Cáceres -Mérida, Mérida - Badajoz - Frontera portuguesa"
Anuncio del ADIF Alta-Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico para la conexión en Mérida. Plataforma y Vía. Línea 520: Ciudad Real-Badajoz. Tramo: Mérida-Aljucén".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto Básico Plataforma de Alta Velocidad. Conexión Murcia -Cartagena. Tramo Torre Pacheco - Cartagena"

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana , a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif Alta Velocidade, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 310ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción del Ramal de Conexión entre la Línea de Alta Velocidad Monforte del Cid - Murcia y la Línea Chinchilla -Cartagena", en el término municipal de Murcia (Murcia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 048ADIF2210 motivado por lasobras del "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto deConstrucción de Plataforma LAV Madrid -Extremadura. Acceso aMérida. Tramo: Cuarto de la Jara – Arroyo de la Albuera", en el término municipal de Mérida (Badajoz).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 042ADIF2214 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia-Palencia Norte", en el término municipal de Palencia (Palencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública complementaria correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 037ADIF2118motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma dela Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Arroyo Santa María-Navalmoral de la Mata" en el término municipal de Navalmoral de La Mata (Cáceres).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 032ADIF2215 motivado por las obras del "Proyecto Modificado Nº 1 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia –Almería. Tramo: Totana - Lorca", en los términos municipales de Lorca y Totana (Murcia).

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio.Un dos instrumentos cos que conta lexislación para garantir esta obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poden ter efectos significativos sobre o medio ambiente.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores, conta, no seu artigo 2, co principio da participación pública.
Así mesmo, a citada Lei establece, no seu capítulo II, apartado 1, o procedemento para a Avaliación Ordinaria de Impacto Ambiental dos proxectos, para os casos previstos no seu artigo 7..

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Tratamento de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF Alta Velocidade en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previa á súa aprobación e efectuada para os efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública el Estudio de impacto ambiental del Proyecto de las ‘Líneas de Alta Tensión y sus Subestaciones Asociadas del Tramo Lorca-Almería de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería