Información pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A data de hoxe temos publicada a seguinte información pública á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de expropiacións, estudos e proxectos

A Constitución española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar os datos oportunos por escrito para rectificar posibles erros na relación que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Integración del Ferrocarril en Lorca. Plataforma y Estación”
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Nuevo Complejo Ferroviario de la Estación de Atocha(Madrid). Proyecto Constructivo de la Fase 2. Habilitación de nueva comisaría de Policía".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif- Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto Básico de Plataforma del Corredor Cantábrico –Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Tafalla – Campanas(Navarra)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "Nuevo complejo ferroviario de la Estación de Atocha(Madrid). Proyecto Constructivo de la Fase 2. Estación Pasante".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF ALTA VELOCIDAD por el que se somete ainformación pública a efectos de declaración de la necesidad deocupación el "Proyecto constructivo de renovación de vía y actuacionesasociadas en la línea León-Gijón. Tramo: León-La Robla. Fase 2"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública complementaria a efectos de declaración de la necesidad deocupación el "Proyecto Básico del Corredor Mediterráneo de AltaVelocidad. Tramo: Integración del Ferrocarril en Lorca. Plataforma y Estación".

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana , a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif Alta Velocidade, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 192ADIF2299 motivado por lasobras del "Proyecto Constructivo de Acometida de 25 kV a la nuevaSubestación de Tracción de Figueres", en el término municipal deFigueras.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 192ADIF2299 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Acometida de 25 kV a la nueva Subestación de Tracción de Figueres", en el término municipal de Figueras.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 315ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto de Mejora y Acondicionamiento de los Desmontes situados ente los PP.KK. 343+370 Y 343+960 de la L.A.V. Madrid-Levante" en el término municipal de Requena (Valencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 314ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo del Nuevo Canal de Acceso para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de Valencia", en el término municipal de Valencia.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 007ADIF2219 motivado por las obras del "Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma dela Línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Olite-Tafalla (S)", en el término municipal de Tafalla (Navarra).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 316ADIF2204 motivado por las obras del “Proyecto Básico del Modificado nº2 del Proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la región de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Soterramiento de Nonduermas”, en el término municipal de Murcia (Murcia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 236ADIF2201 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de subsanación a medio plazo de filtraciones en el edificio de viajeros y en la caverna ferroviaria de la estación de Barcelona Sants", en el término municipal de Barcelona (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 008ADIF2219 motivado por lasobras del "Proyecto básico del viaducto sobre el río Ebro y plataformade conexión con la línea de alta velocidad de Castejón-Comarca dePamplona. Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta Velocidad", en lostérminos municipales de Valtierra y Castejón (Navarra)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 034ADIF2217 motivado por las obras de "Proyecto de construcción de nueva estación intermodal de Ourense. Cubrimiento de playa de vías. Estructura y urbanización. Línea de Alta Velocidad Madrid - Galicia" en el término municipal de Ourense (Ourense)

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio.Un dos instrumentos cos que conta lexislación para garantir esta obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poden ter efectos significativos sobre o medio ambiente.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores, conta, no seu artigo 2, co principio da participación pública.
Así mesmo, a citada Lei establece, no seu capítulo II, apartado 1, o procedemento para a Avaliación Ordinaria de Impacto Ambiental dos proxectos, para os casos previstos no seu artigo 7..

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Tratamento de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF Alta Velocidade en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previa á súa aprobación e efectuada para os efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y Documento Técnico de ‘Línea de Alta Tensión La Ribina - Cuevas y su subestación asociada del Tramo Lorca-Almería de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería