Información pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A data de hoxe temos publicada a seguinte información pública á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de expropiacións, estudos e proxectos

A Constitución española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar os datos oportunos por escrito para rectificar posibles erros na relación que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de nuevas salidas de emergencia en los túneles de la L.A.V. Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo VitoriaBilbao"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de protecciones acústicas de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Bergara-Irún"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF - Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Modificación n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Elorrio. 2018"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "Proyecto de Construcción de Urbanización de Plaza deEspaña, Girona"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid – Olmedo – Zamora Galicia en el entorno de Olmedo (Valladolid). Fase 1"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Básico para la Ejecución de los caminos adyacentes a la traza y reposiciones de líneas eléctricas en el ámbito del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo Casatejada - Toril".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Variante de Loja. Riofrío"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo de ampliación de drenaje superficial afectado por la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia en el término municipal de Monforte del Cid (Alicante)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 744+000 al 753+000. Eje Noreste. Tramo 4.a."

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana , a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif Alta Velocidade, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 009ADIF2319 motivado por las obras del "Proyecto Básico de la Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Zaragoza Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón - Comarca de Pamplona. Subtramo: Tafalla (S) – Tafalla", en el término municipal de Tafalla (Navarra)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 051ADIF2310 motivado por lasobras del "Proyecto básico de reposición de línea aérea de mediatensión "Santa Ana" de la STR "Cáceres 2" afectada por laelectrificación de la LAV Madrid - Extremadura. Tramo: Ramal deconexión al sur de Cáceres (SA-255)", en el término municipal deCáceres (Cáceres)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 036ADIF2315 motivado por las obras del "Proyecto Modificado Nº1 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia Almería. Tramo: Pulpí - Vera", en los términos municipales de Pulpí, Cuevas del Almanzora y Vera (Almería)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 038ADIF2318 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Ramal de conexión Madrid – Plasencia", en los términos municipales de Malpartida de Plasencia y Plasencia (Cáceres)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 044ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia – Aguilar de Campoo. Tramo: Calahorra de Boedo Alar del Rey", en los términos municipales de Alar del Rey, Calahorra de Boedo, Herrera de Pisuerga, La Vid de Ojeda, Páramo de Boedo, Prádanos de Ojeda, San Cristóbal de Boedo y Santa Cruz de Boedo (Palencia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 037ADIF2315 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Integración del ferrocarril en Almería. Fase 2" en el término municipal de Almería (Almería)

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio.Un dos instrumentos cos que conta lexislación para garantir esta obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poden ter efectos significativos sobre o medio ambiente.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores, conta, no seu artigo 2, co principio da participación pública.
Así mesmo, a citada Lei establece, no seu capítulo II, apartado 1, o procedemento para a Avaliación Ordinaria de Impacto Ambiental dos proxectos, para os casos previstos no seu artigo 7..

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Tratamento de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF Alta Velocidade en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previa á súa aprobación e efectuada para os efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la entidad pública empresarial Adif-alta velocidad por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y documento técnico de ‘Línea de acometida de 400 kv desde la subestación de transporte de Torrejón de Velasco de Red Eléctrica de España hasta la subestación de tracción de Torrejón de Velasco”