Período 2014-2020

Financiamento europeo

Responsive Image

No período 2014-2020 están previstas axudas por valor de 1.478,3 millóns de euros.

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do P.O.Plurirrexional de España 2014-2020, Obxectivo Temático 7:Transporte sostible, achega 1.286,6 millóns de euros. Tamén están concedidas unhas axudas FEDER por importe de 3,4 millóns de euros, que son xestionadas polo Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (Ver Financiamento en I+D+i)

E o Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF) achega 188,3 millóns de euros.

(Datos a 31 de decembro de 2020)

Financiamento Liñas de Alta Velocidade

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) forma parte dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE) xunto co Fondo Social Europeo (FSE), o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

O obxectivo destes fondos é promover a competitividade e a converxencia de todos os territorios e son un instrumento esencial para afrontar os principais retos de desenvolvemento de España e na aplicación da Estratexia Europa 2020.

A Estratexia Europa 2020 é a axenda de crecemento e emprego da UE nesta década.Sinala o crecemento intelixente, sostible e integrador como forma de superar as deficiencias estruturais da economía europea, mellorar a súa competitividade e produtividade e sustentar unha economía social de mercado sostible.

O Reino de España asinou o 30 de outubro de 2014 o Acordo de Asociación coa Comisión Europea no que se establece a estratexia para o uso óptimo dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos en todo o país.

A xestión en España dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (Fondos EIE) faina o Ministerio de Facenda e Función Pública.

Regulamentos Europeos números:1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello e 480/2014, 821/2014, 1011/2014 e 2015/207 da Comisión.

FEDER

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do P.O.Plurirrexional de España, Obxectivo Temático 7:Transporte sostible, asigna de xeito indicativo unha axuda de 1.290 millóns de euros.
A Subdirección Xeral de Xestión do FEDER do Ministerio de Facenda encomendoulle a ADIF Alta Velocidade as funcións incluídas no Acordo asinado polo Director Xeral de Fondos Comunitarios o 17 de abril de 2017 e aceptado polo Presidente da entidade o 8 de maio de 2017.
Descrición das Operacións e accións de comunicación realizadas

Mecanismo "Conectar Europa" (CEF)

O Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF) é un instrumento da Unión Europea para proporcionar axuda financeira a proxectos de interese común das redes transeuropeas de transporte, telecomunicacións e enerxía.

O obxectivo destas axudas é desenvolver e mellorar a rede europea de transporte, ao tempo que promove solucións de mobilidade sostibles e innovadoras.

Estas axudas son xestionadas pola Axencia INEA da Comisión Europea a través de convocatorias anuais e outórganse en competencia entre as diferentes solicitudes concorrentes.

Regulamentos Europeos números:1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Actuacións

O Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF) cofinancia cunha axuda de 188,3 millóns de euros as seguintes actuacións: