Sostibilidade

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Nos últimos anos, Adif Alta Velocidad evolucionou dun modelo de empresa no que a Responsabilidade Social Corporativa xogaba un papel relevante pero complementario e ás veces separado da estratexia da entidade, a un modelo no que a estratexia de Responsabilidade Corporativa e Sostibilidade é equivalente á Estratexia Empresarial. Deste xeito, o conxunto da estratexia e as operacións da entidade deben sustentarse na nosa responsabilidade como empresa perante a sociedade para contribuír deste xeito a un modelo de desenvolvemento que sexa realmente sostible.
Responsive Image
Deste xeito, Adif Alta Velocidad non só trata de dar unha resposta eficaz ás demandas e expectativas dos nosos grupos de interese máis directos, senón que se persegue contribuír a metas concretas de desenvolvemento sostible de acordo coa Axenda 2030 deseñada polas Nacións Unidas e presente nas políticas públicas impulsadas polo Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana e polo Goberno de España.
Accesos directos
 • Modelo ético
 • Mellora da transparencia
 • Loita contra a fraude
 • Xestión de riscos
 • Informe de Información non financeira
 • Información sobre Sostibilidade Económica
 • Acceso á información económica de Adif Alta Velocidad

Presenza en foros de responsabilidade corporativa e sostibilidade

Agrupa as entidades españolas adheridas ao Pacto Mundial das Nacións Unidas. É a maior iniciativa voluntaria de responsabilidade social empresarial do mundo.
Organización de referencia en sostibilidade e responsabilidade social empresarial. Representante do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en España.
Grupo de alto nivel onde os máximos executivos de 25 compañías trasladan unha mensaxe de liderado empresarial en sostibilidade.
A través das súas diferentes Comisións de Traballo (ODS, Sostibilidade e Dixitalización, Igualdade, Economía Circular) pretende ser un referente no coñecemento, análise, innovación, deseño e desenvolvemento da RSE, promovendo a súa integración na estratexia das organizacións.

Sostibilidade e Medio Natural

Adif Alta Velocidad na súa actividade trata de contribuír á mellora constante do medio natural e ao benestar socioeconómico incorporando á súa liña de actuación os valores que han de orientar as súas decisións estratéxicas e incorporándoos ao seu modelo de xestión.
Para Adif, o respecto polo medio natural durante a execución das actividades que leva a cabo está claramente identificado na Visión, Misión e Valores que definiu a entidade no contexto do Plan Estratéxico 2030.

Memorias Ambientais

Adif Alta Velocidad na súa actividade trata de contribuír á mellora constante do medio natural e ao benestar socioeconómico incorporando á súa liña de actuación os valores que han de orientar as súas decisións estratéxicas e incorporándoos ao seu modelo de xestión.
Para Adif, o respecto polo medio natural durante a execución das actividades que leva a cabo está claramente identificado na Visión, Misión e Valores que definiu a entidade no contexto do Plan Estratéxico 2030.

Memorias Ambientais

Adif Alta Velocidad na súa actividade trata de contribuír á mellora constante do medio natural e ao benestar socioeconómico incorporando á súa liña de actuación os valores que han de orientar as súas decisións estratéxicas e incorporándoos ao seu modelo de xestión.
Para Adif, o respecto polo medio natural durante a execución das actividades que leva a cabo está claramente identificado na Visión, Misión e Valores que definiu a entidade no contexto do Plan Estratéxico 2030.

Xestión integral ambiental. Principais áreas de actuación

Segundo o Convenio de Encomenda de Xestión subscrito por Adif e Adif-AV o 9 de xullo de 2019 e publicado no BOE o 8 de agosto de 2019, realízase a Encomenda a Adif-AV da execución de actividades de carácter material ou técnico necesarias para a xestión integral ambiental (Anexo Núm. 1), como Órgano Corporativo do Medio Natural.

Sostibilidade Social 

A perspectiva social da sostibilidade radica para Adif Alta Velocidad na contribución á cohesión da sociedade e as accións para mellorar o benestar que leva a cabo a compañía, tanto para as persoas que forman a empresa como para o conxunto dos cidadáns.  Desde a Responsabilidade Corporativa que inspira toda a estratexia e como parte da contribución á Sostibilidade, Adif Alta Velocidad pretende xerar un impacto positivo na sociedade a través de proxectos e iniciativas que proporcionen valor social á nosa contorna, tendo en conta a necesidade de avanzar cara a un modelo social máis inclusivo, solidario e rico culturalmente.

Gobernanza

Título
Adif AV está comprometido cunha xestión íntegra e transparente que sexa responsable e eficiente cos recursos naturais e económicos. O bo goberno da organización garante unha xestión responsable da mesma cuxos piares son garantir o cumprimento normativo, impulsar a ética empresarial na cultura da organización (incidindo especialmente na tolerancia cero coa corrupción) e desenvolver a transparencia na xestión.

Aspectos relevantes en bo goberno e transparencia:

 • Modelo Corporativo de Cumprimento Normativo. Adif AV conta cun Código Ético e de Conduta aprobado polo Consello de Administración, actualizado xunto ao resto de políticas e procedementos que o desenvolven no ano 2018 e 2019, tendo en conta os cambios lexislativos e o proceso de mellora continua do Modelo. Acceso á Canle ética
 • Política Corporativa de Loita Contra a Fraude. Aplícase a todos os membros do Consello de Administración, da Alta Dirección e, en xeral, sen excepción e calquera que sexa o seu cargo, responsabilidade, ocupación ou situación xeográfica, a todos os empregados de Adif AV. Declaración institucional de Loita Contra a Fraude.
 • Modelo de Xestión Integral de Riscos. Permite establecer canles de información apropiadas que garantan unha axeitada comunicación para impulsar unha cultura de xestión proactiva dos riscos en todos os ámbitos da compañía, mantendo niveis de risco coherentes. Na evolución do modelo corporativo estase a realizar a análise dos compoñentes ESG no proceso de revisión do mapa de riscos da Entidade. Política de Xestión Integral de Riscos Adif AV.

Informe de Xestión (inclúe o Estado de Información Non Financeira, EINF)

Dende 2018, en aplicación da Lei 11/2018 sobre información non financeira e diversidade, Adif AV inclúe no Informe de Xestión o Estado de Información Non Financeira e sométeo aos mesmos criterios de aprobación, depósito e publicación das contas anuais (30 de marzo). A finalidade desta integración é implementar as tendencias máis avanzadas en materia de reporting e transparencia, dando maior relevancia á información sobre resultados e impactos na sociedade e o medio natural, complementando de xeito máis equilibrado a información financeira que continúa a reflectirse no Informe de Xestión.

Estes documentos elabóranse baixo o marco de reporte da Lei 11/2018, así como conforme ás directrices da Guía do Global Reporting Initiative, GRI, nas súas respectivas versións anuais actualizadas (G4GRI). Complementariamente, establécese unha correlación dos estándares G4GRI e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030 das Nacións Unidas, sobre os que impacta a actividade da Entidade, proporcionando con iso un marco global para que as organizacións e os Grupos de Interese avalíen o seu impacto local, rexional e global. Desde 2020, segundo a Lei 11/2018 de información non financeira e diversidade, para a fiabilidade da información reportada, un terceiro independente realiza unha verificación externa do Estado da Información Non Financeira incluída no Informe de Xestión (norma ISAE 3000).
O fin último da información non financeira é a creación de valor para os nosos grupos de interese, de aí a importancia do reporting de sostibilidade no ámbito empresarial, baseado na transparencia sobre cuestións ASG que van máis aló das cuestións financeiras.
Inclúe:
 • Informe de Xestión (inclúe o Estado de Información Non Financeira, EINF) e Declaración de Verificación Independente EINF
 • Resumo Executivo do EINF
 • Exercicios anteriores á Lei 11/2018 (2013-2018)
Dispoñible na nosa sección de Transparencia:

Sostibilidade económica

Informe de Xestión Integrado

A partir do ano 2017, a información sostible corporativa de Adif AV incorpórase ao Informe de Xestión, que forma parte das Contas Anuais aprobadas e auditadas en cada exercicio económico; existindo anteriormente ao devandito ano 2017 un Informe de Sostibilidade independente do Informe de Xestión. 

Coa entrada en vigor da Lei 11/2018, normalízase o tipo de información a incluír no Estado de Información Non Financeira (EINF), co cal se amplía o coñecemento da evolución e o resultado económico da Entidade a partir do impacto na súa actividade respecto de cuestións ASG.

Adif Alta Velocidad na súa actividade trata de contribuír á mellora constante do medio natural e ao benestar socioeconómico incorporando á súa liña de actuación os valores que han de orientar as súas decisións estratéxicas e incorporándoos ao seu modelo de xestión.
Para Adif, o respecto polo medio natural durante a execución das actividades que leva a cabo está claramente identificado na Visión, Misión e Valores que definiu a entidade no contexto do Plan Estratéxico 2030.