Accessibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

L'entitat pública empresarial ADIF - Alta Velocitat s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2020, considerant les excepcions de l'RD 1112/2018.


La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.adifaltavelocidad.es.

Títol

ILUNION Accesibilidad ha dut a terme una auditoria d'accessibilitat del lloc web d'Adif - Alta Velocitat, a fi de certificar el seu compliment del nivell AA de les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web en la seua versió 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1) publicades pel World Wide Web Consortium (W3C), així com dels requisits per a satisfer la Norma UNE 301 549:2018, també en el nivell AA.

Consulteu informe

Situació de compliment

Aquest lloc web compleix parcialment l'RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.


ILUNION Accesibilidad certifica, amb data 27 de juliol de 2022, que el lloc web d'Adif - Alta Velocitat compleix parcialment el nivell Doble A segons les Pautes d'Accessibilitat al Contingut de la Web 2.1 de la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium, encara que s'ha detectat que encara existeixen les barreres següents:

 • Existeixen imatges la descripció textual de les quals ha de revisar-se.
 • En alguns casos l'estructura d'encapçalaments és incorrecta.
 • En algunes pàgines ha de revisar-se el contrast de color.
 • Existeixen problemes en la visualització del contingut en augmentar el text o fer zoom.
 • Existeixen problemes en la navegació amb teclat.
 • En alguns casos es fa un ús inadequat dels títols de secció.
 • En alguns casos cal revisar la interacció amb tecnologies de suport.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 27 de juliol de 2022.
 

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut realitzar una auditoria d'accessibilitat amb la metodologia OAW

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) de l'RD 1112/2018, com per exemple:
 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web,
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut,
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relatius a l'accessibilitat del lloc web.
A través del següent formulari de contacte, seleccionant l'àrea "Bústia de comunicació web".


Pot presentar:

 • una queixa relativa al compliment dels requisits de l'RD 1112/2018 o

 • una sol·licitud d'informació accessible relativa a: 

  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació de l'RD 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4,

  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d'informació accessible, s'han de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través de la instància genèrica de la seu electrònica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Secretaria General d'Administració Digital.
Procediment d'aplicació.

Si, una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, si no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada o si la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podria iniciar una reclamació. Igualment, es pot iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar través de la instància genèrica de la seu electrònica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Les reclamacions les rebrà i les tractarà la Sotsdirecció General d'Inspecció de Serveis del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.