Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d'aquests enllaços:

Informació pública d'expropiacions, estudis i projectes

La Constitució Espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seua funció social, i que ningú pot ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d'utilitat pública o interés social, mitjançant la indemnització corresponent i d'acord amb el que es disposa en les lleis.
Per a garantir els drets dels ciutadans davant de les actuacions de les administracions públiques s'han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d'informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del reglament corresponent (Decret de 26 d'abril de 1957).

Informació pública d'estudis i projectes tècnics

Tràmit d'informació pública d'Adif Alta Velocidad, prèvia a l'aprovació d'un projecte per a declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per la seua execució, amb l'objecte que qualsevol persona puga aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l'anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif- Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico Plataforma de Alta Velocidad. Conexión Murcia – Cartagena. Tramo Riquelme – Torre Pacheco”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el «Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia –Almería. Tramo: Nonduermas - Sangonera».
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el “Proyecto básico de la modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón comarca de Pamplona. Subtramo: Olite Tafalla (s)".

Informació pública d'expropiacions

Tràmit d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa incoat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l'expropiació, Adif Alta Velocidad, perquè les persones o entitats interessades puguen formular les al·legacions que consideren oportunes a aquest expedient d'expropiació, i convoquen, si cal, els propietaris dels béns i drets afectats, a l'alçament de les actes prèvies a l'ocupació al lloc, els dies i les hores que s'hi indiquen.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Corrección de errores del anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por el que se publica la resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 025ADIF2106 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de las Obras de Adecuación de Accesos, Evacuación e Instalaciones de Protección y Seguridad en los Túneles de la Variante de Pajares. Línea de Alta Velocidad León-Asturias", en los términos municipales de Lena (Asturias) y La Robla (León).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 307ADIF2104 motivado por las obras del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN ACÚSTICA DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-CASTILLA LA MANCHACOMUNIDAD VALENCIANA-REGIÓN DE MURCIA. TRAMO: LÍNEA DE ANCHO UIC. NUDO DE LA ENCINA-XÁTIVA-VALENCIA", en los términos municipales de ALCÁSSER, ALZIRA, BENIFAIÓ, BENIPARRELL, CANALS, CARCAIXENT, LA POBLA LLARGA, MOIXENT, NOVETLÉ, PICASSENT, SILLA, VALLADA y XÁTIVA (VALENCIA).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 308ADIF2104 motivado por las obras del "Proyecto constructivo para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo. Tramo: València Nord – València Joaquín Sorolla. Vía y Electrificación", en el término municipal de Valencia (Valencia).

Informació pública d'avaluació ordinària d'impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure, la protecció i  preservació del medi ambient.Un dels instruments amb què compta la legislació per a garantir aquesta obligació està en el procés d'Avaluació Ambiental dels plans, programes i projectes que puguen tindre efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
Igualment l'esmentada Llei estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària de projectes, per a aquells casos contemplats en l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d'impacte ambiental

Tràmit d'informació pública de projectes, l'autorització del qual correspon a ADIF Alta Velocidad en qualitat d'òrgan promotor i substantiu d'aquests, previ a l'aprovació i efectuat als efectes i en la forma previstos en l'article 36 de la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental.
En aquests moments no hi ha obert cap procediment d'informació pública