Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d'aquests enllaços:

Informació pública d'audiència, expropiacions, estudis i projectes

La Constitució espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seua funció social, i que ningú pot ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d'utilitat pública o interés social, mitjançant la indemnització corresponent i d'acord amb el que es disposa en les lleis.
Per a garantir els drets dels ciutadans davant de les actuacions de les administracions públiques s'han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d'informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del reglament corresponent (Decret de 26 d'abril de 1957).

Projecte de reglament de determinació dels cànons ferroviaris. Compliment del tràmit de publicitat activa previst en els articles 5.4 i 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

En compliment del que disposen els articles 5.4 i 7.c) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica el projecte de reglament de determinació dels cànons ferroviaris de l'entitat pública empresarial Adif Alta Velocitat, remès per a dictamen de la Comissió Permanent del Consell d'Estat, de conformitat amb el que preveu l'article 22.3 de la Llei orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat.

Tràmit d'audiència sobre la proposta de reglament de determinació dels cànons ferroviaris

L'article 96.1 de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, disposa que la utilització de les infraestructures ferroviàries i instal·lacions de servei de titularitat dels administradors generals d'infraestructures ferroviàries dona lloc a la percepció de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari regulades en els articles 97 i 98 d'aquesta Llei, que reben el nom de cànons ferroviaris. Els cànons els determinen els administradors d'infraestructures ferroviàries seguint el que estableix l'article 100 de la Llei del sector ferroviari, i s'aproven mitjançant un reglament adoptat pel seu Consell d'Administració, que haurà de ser publicat en el “Butlletí Oficial de l'Estat” i incorporat a la Declaració sobre la xarxa.

D'altra banda, l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari disposa, quant al procediment per a l'aprovació de la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris, les seues modificacions anuals i revisions excepcionals, i la proposta s'ha de publicar en el portal web de l'administrador d'infraestructures per a donar audiència, durant un termini de quinze dies naturals no ampliable, als ciutadans afectats i obtindre totes les aportacions addicionals que altres persones o entitats puguen fer.

Així mateix, s'estableix que, durant aquest mateix termini de quinze dies naturals, la proposta s'ha de consultar amb els obligats al pagament dels cànons, d'acord amb els articles 97.2 i 98.2 de la Llei del sector ferroviari, i amb les comunitats autònomes, que poden remetre l'informe corresponent abans que concloguen els dits quinze dies.

En virtut del que s'ha exposat anteriorment, i de conformitat amb el que disposa l'article 100.2 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari, la Presidència de l'entitat pública empresarial Adif Alta Velocitat ha adoptat la següent resolució, de conformitat amb el que preveu l'article 100.2 de la Llei del sector ferroviari:

  • Obertura del tràmit d'audiència pel termini improrrogable de quinze dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la present resolució en la pàgina web d'Adif Alta Velocitat, perquè qualsevol persona física i jurídica puga formular les observacions o suggeriments que considere convenients i tots els interessats puguen al·legar i presentar els documents i justificacions que creguen pertinents sobre la proposta adjunta a la present resolució.
  • Han de presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que estimen pertinents sobre la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris a través de la seu electrònica d'Alta Velocitat, mitjançant el procediment de presentació de Sol·licituds, escrits i comunicacions (instància general), indicant en “exposa”: “Al·legacions a la proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris”.
  • La proposta de Reglament de determinació dels cànons ferroviaris estarà a la disposició dels interessats en els enllaços següents.

Data de publicació: 25 de setembre de 2023

Nou acord marc per a les relacions Valladolid-Segòvia-Madrid i Madrid-Elx-Múrcia

Data de publicació: 22 de novembre de 2023

Informació pública d'estudis i projectes tècnics

Tràmit d'informació pública d'Adif Alta Velocidad, prèvia a l'aprovació d'un projecte per a declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per la seua execució, amb l'objecte que qualsevol persona puga aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l'anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública complementaria a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia Almería. Tramo: Lorca - Pulpí"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Modificación Nº 1 del Proyecto de Construcción Para la Conexión en Ancho Estándar al Corredor Mediterráneo de la Plataforma Multimodal de la Llagosta (Barcelona). Plataforma, Vía y Electrificación"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico del modificado del proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia –Almería. Tramo: Lorca- Pulpí"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción del Paso Inferior de Paseo del Arco de Ladrillo. Término municipal de Valladolid"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto de Construcción "Actuaciones en las Carreteras A 3920 y A-4021 en el T.M de Aramaio (Álava) por la afección de la L.A.V. Vitoria – Bilbao San Sebastián "
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-AV por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Plataforma Línea de Alta Velocidad Antequera Granada. Tramo: Variante de Loja. Valle del Genil"

Informació pública d'expropiacions

Tràmit d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa incoat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l'expropiació, Adif Alta Velocidad, perquè les persones o entitats interessades puguen formular les al·legacions que consideren oportunes a aquest expedient d'expropiació, i convoquen, si cal, els propietaris dels béns i drets afectats, a l'alçament de les actes prèvies a l'ocupació al lloc, els dies i les hores que s'hi indiquen.
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 098ADIF2408 motivado por las obras del "Modificado del Proyecto de Construcción de Plataforma de la conexión de la Línea de Alta Velocidad Burgos - Vitoria con la integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria - Gasteiz. Fase II" en el término municipal de Iruña de Oca (Álava)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 044ADIF2409 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera - Granada. Tramo: Variante de Loja - A-92" en los términos municipales de Loja y Salar (Granada)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 325ADIF2404motivado por las obras del "Proyecto Básico de medidas ambientalescorrectoras en el entorno del túnel de El Regajal" en los términosmunicipales de Ocaña y Ontígola (Toledo)
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 097ADIF2408 motivado por las obras de ADIF-Alta Velocidad, "Modificación n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Elorrio. 2018", en el término municipal de Elorrio (Bizkaia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 034ADIF2416 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid - Olmedo - Zamora - Galicia en el entorno de Olmedo (Valladolid). Fase I" en los términos municipales de Hornillos de Eresma y Olmedo (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 041ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto Modificado N.º 1 del Proyecto de Construcción de la Plataforma del Corredor del Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia–Almería. Tramo: Totana-Totana" en el término municipal de Totana (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 039ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la nueva Estación Ferroviaria de Totana (Murcia) en el Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería" en el término municipal de Totana (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 042ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto constructivo de una base de montaje y acopios de balasto para el montaje de vía de la LAV Murcia Almería. Tramo: Murcia – Lorca" en los términos municipales de Murcia, Librilla, Alhama de Murcia y Lorca (Murcia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 040ADIF2415 motivado por las obras del "Proyecto Modificado n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería. Tramo: los Arejos - Níjar" en los términos municipales de Níjar, Sorbas y Lucainena de las Torres (Almería)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que seabre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes yderechos afectados al levantamiento de las actas previascorrespondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 052ADIF2414motivado por las obras del "Proyecto constructivo de un paso superioren Trobajo del Cerecedo y refuerzos en las pilas de varias estructurasen la línea de alta velocidad Valladolid – Palencia - León" en el términomunicipal de León (León)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 052ADIF2410 motivado por las obras del "Proyecto básico del Proyecto modificado nº2 de Proyecto del construcción de la línea de Alta Velocidad Madrid Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Malpartida de Plasencia Estación de Plasencia/Fuentidueñas", en los términos municipales de Malpartida de Plasencia y Plasencia (Cáceres)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 047ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto básico de ampliación de caminos de enlace y reposición de líneas eléctricas de alta tensión como consecuencia de las obras de ejecución de los proyectos de construcción: línea de alta velocidad Palencia – Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia Norte- Amusco y Amusco- Osorno", en los términos municipales de Palencia, Husillos, Monzón de Campos, Amusco, Fuentes de Valdepero, Frómista, Santoyo, Támara de Campos y Osorno la Mayor (Palencia)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 046ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de duplicación de vía de ancho estándar al norte de la Estación de Valladolid Campo Grande hasta el nudo Norte de Valladolid – Variante Este. Infraestructura, vía y electrificación. Términos Municipales de Valladolid y Santovenia de Pisuerga (Valladolid)", en los términos municipales de Valladolid y Santovenia de Pisuerga (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 011ADIF2321 motivado por las obras del “Proyecto de construcción de refuerzos en pasos superiores existentes en la conexión ferroviaria del Corredor Mediterráneo con la L.A.V Madrid – Barcelona – Frontera francesa entre Vandellós y Tarragona”, en los términos municipales de Vandellòs i L'Hospitalet de L'Infant, Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs y Reus (Tarragona).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 041ADIF2418 motivado por las obras del "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto de Construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Río Tiétar-Malpartida de Plasencia" en el término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 040ADIF2418 motivado por las obras del "Proyecto básico para el modificado del Proyecto de construcción de plataforma de la línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María - Navalmoral de la Mata", en el término municipal de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Informació pública d'avaluació ordinària d'impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure, la protecció i  preservació del medi ambient. Un dels instruments amb què compta la legislació per a garantir aquesta obligació està en el procés d'Avaluació Ambiental dels plans, programes i projectes que puguen tindre efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
Igualment l'esmentada Llei estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària de projectes, per a aquells casos contemplats en l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d'impacte ambiental

Tràmit d'informació pública de projectes, l'autorització del qual correspon a ADIF Alta Velocitat en qualitat d'òrgan promotor i substantiu d'aquests, previ a l'aprovació i efectuat als efectes i en la forma previstos en l'article 36 de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la entidad pública empresarial Adif-alta velocidad por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y documento técnico de ‘Línea de acometida de 400 kv desde la subestación de transporte de Torrejón de Velasco de Red Eléctrica de España hasta la subestación de tracción de Torrejón de Velasco”