Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d'aquests enllaços:

Informació pública d'expropiacions, estudis i projectes

La Constitució Espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seua funció social, i que ningú pot ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d'utilitat pública o interés social, mitjançant la indemnització corresponent i d'acord amb el que es disposa en les lleis.
Per a garantir els drets dels ciutadans davant de les actuacions de les administracions públiques s'han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d'informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del reglament corresponent (Decret de 26 d'abril de 1957).

Informació pública d'estudis i projectes tècnics

Tràmit d'informació pública d'Adif Alta Velocidad, prèvia a l'aprovació d'un projecte per a declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per la seua execució, amb l'objecte que qualsevol persona puga aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l'anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, la "Modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza ‐ Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón ‐comarca de Pamplona. Subtramo: Olite ‐ Tafalla (s)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto básico de la modificación del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza ‐ Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón ‐ comarca de Pamplona. Subtramo: Tafalla (S) - Tafalla"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del Adif- Alta Velocidad por el que se somete a información pública complementaria a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico del nuevo Canal de Acceso para la integración de la Alta Velocidad en la Ciudad de València"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico de modificado nº 2 del proyecto: -Proyecto deconstrucción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Soterramiento de Nonduermas"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción de subsanación a medio plazo de filtraciones en el edificio de viajeros y en la caverna ferroviaria de la estación de Barcelona Sants"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del "Proyecto Básico del viaducto sobre el río Ebro y plataforma de conexión con la LAV de Castejón - Comarca de Pamplona. Corredor Cantábrico - Mediterráneo de Alta Velocidad"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico fase II de reposición de servicios afectados por la electrificación de la LAV de Extremadura. Tramos: Plasencia-Cáceres -Mérida, Mérida - Badajoz - Frontera portuguesa"
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto básico fase II de reposición de servicios afectados por la electrificación de la LAV de Extremadura. Tramos: Plasencia-Cáceres -Mérida, Mérida - Badajoz - Frontera portuguesa"
Anuncio del ADIF Alta-Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico para la conexión en Mérida. Plataforma y Vía. Línea 520: Ciudad Real-Badajoz. Tramo: Mérida-Aljucén".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el"Proyecto Básico Plataforma de Alta Velocidad. Conexión Murcia -Cartagena. Tramo Torre Pacheco - Cartagena"

Informació pública d'expropiacions

Tràmit d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa incoat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l'expropiació, Adif Alta Velocidad, perquè les persones o entitats interessades puguen formular les al·legacions que consideren oportunes a aquest expedient d'expropiació, i convoquen, si cal, els propietaris dels béns i drets afectats, a l'alçament de les actes prèvies a l'ocupació al lloc, els dies i les hores que s'hi indiquen.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 310ADIF2204 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción del Ramal de Conexión entre la Línea de Alta Velocidad Monforte del Cid - Murcia y la Línea Chinchilla -Cartagena", en el término municipal de Murcia (Murcia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 048ADIF2210 motivado por lasobras del "Proyecto Básico del Modificado del Proyecto deConstrucción de Plataforma LAV Madrid -Extremadura. Acceso aMérida. Tramo: Cuarto de la Jara – Arroyo de la Albuera", en el término municipal de Mérida (Badajoz).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 042ADIF2214 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo. Tramo: Palencia-Palencia Norte", en el término municipal de Palencia (Palencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública complementaria correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 037ADIF2118motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de Plataforma dela Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo: Arroyo Santa María-Navalmoral de la Mata" en el término municipal de Navalmoral de La Mata (Cáceres).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 032ADIF2215 motivado por las obras del "Proyecto Modificado Nº 1 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia –Almería. Tramo: Totana - Lorca", en los términos municipales de Lorca y Totana (Murcia).

Informació pública d'avaluació ordinària d'impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure, la protecció i  preservació del medi ambient.Un dels instruments amb què compta la legislació per a garantir aquesta obligació està en el procés d'Avaluació Ambiental dels plans, programes i projectes que puguen tindre efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
Igualment l'esmentada Llei estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària de projectes, per a aquells casos contemplats en l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d'impacte ambiental

Tràmit d'informació pública de projectes, l'autorització del qual correspon a ADIF Alta Velocidad en qualitat d'òrgan promotor i substantiu d'aquests, previ a l'aprovació i efectuat als efectes i en la forma previstos en l'article 36 de la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública el Estudio de impacto ambiental del Proyecto de las ‘Líneas de Alta Tensión y sus Subestaciones Asociadas del Tramo Lorca-Almería de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería