Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d'aquests enllaços:

Informació pública d'expropiacions, estudis i projectes

La Constitució Espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seua funció social, i que ningú pot ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d'utilitat pública o interés social, mitjançant la indemnització corresponent i d'acord amb el que es disposa en les lleis.
Per a garantir els drets dels ciutadans davant de les actuacions de les administracions públiques s'han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d'informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del reglament corresponent (Decret de 26 d'abril de 1957).

Informació pública d'estudis i projectes tècnics

Tràmit d'informació pública d'Adif Alta Velocidad, prèvia a l'aprovació d'un projecte per a declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per la seua execució, amb l'objecte que qualsevol persona puga aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l'anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de nuevas salidas de emergencia en los túneles de la L.A.V. Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo VitoriaBilbao"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de protecciones acústicas de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Bergara-Irún"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF - Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Modificación n.º 2 del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria Bilbao-San Sebastián. Tramo: Elorrio-Elorrio. 2018"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a informaciónpública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación elProyecto "Proyecto de Construcción de Urbanización de Plaza deEspaña, Girona"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Conexión de las Líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid – Olmedo – Zamora Galicia en el entorno de Olmedo (Valladolid). Fase 1"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Básico para la Ejecución de los caminos adyacentes a la traza y reposiciones de líneas eléctricas en el ámbito del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo Casatejada - Toril".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramo: Variante de Loja. Riofrío"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo de ampliación de drenaje superficial afectado por la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia en el término municipal de Monforte del Cid (Alicante)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras de Alta Velocidad
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de acondicionamiento y mejora de drenajes entre los PP.KK. 744+000 al 753+000. Eje Noreste. Tramo 4.a."

Informació pública d'expropiacions

Tràmit d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa incoat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l'expropiació, Adif Alta Velocidad, perquè les persones o entitats interessades puguen formular les al·legacions que consideren oportunes a aquest expedient d'expropiació, i convoquen, si cal, els propietaris dels béns i drets afectats, a l'alçament de les actes prèvies a l'ocupació al lloc, els dies i les hores que s'hi indiquen.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 009ADIF2319 motivado por las obras del "Proyecto Básico de la Modificación del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Zaragoza Pamplona en Navarra. Tramo: Castejón - Comarca de Pamplona. Subtramo: Tafalla (S) – Tafalla", en el término municipal de Tafalla (Navarra)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 051ADIF2310 motivado por lasobras del "Proyecto básico de reposición de línea aérea de mediatensión "Santa Ana" de la STR "Cáceres 2" afectada por laelectrificación de la LAV Madrid - Extremadura. Tramo: Ramal deconexión al sur de Cáceres (SA-255)", en el término municipal deCáceres (Cáceres)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 036ADIF2315 motivado por las obras del "Proyecto Modificado Nº1 del Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia Almería. Tramo: Pulpí - Vera", en los términos municipales de Pulpí, Cuevas del Almanzora y Vera (Almería)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 038ADIF2318 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid – Extremadura. Talayuela – Cáceres. Tramo: Ramal de conexión Madrid – Plasencia", en los términos municipales de Malpartida de Plasencia y Plasencia (Cáceres)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 044ADIF2314 motivado por las obras del "Proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia – Aguilar de Campoo. Tramo: Calahorra de Boedo Alar del Rey", en los términos municipales de Alar del Rey, Calahorra de Boedo, Herrera de Pisuerga, La Vid de Ojeda, Páramo de Boedo, Prádanos de Ojeda, San Cristóbal de Boedo y Santa Cruz de Boedo (Palencia)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 037ADIF2315 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Integración del ferrocarril en Almería. Fase 2" en el término municipal de Almería (Almería)

Informació pública d'avaluació ordinària d'impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure, la protecció i  preservació del medi ambient.Un dels instruments amb què compta la legislació per a garantir aquesta obligació està en el procés d'Avaluació Ambiental dels plans, programes i projectes que puguen tindre efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
Igualment l'esmentada Llei estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària de projectes, per a aquells casos contemplats en l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d'impacte ambiental

Tràmit d'informació pública de projectes, l'autorització del qual correspon a ADIF Alta Velocidad en qualitat d'òrgan promotor i substantiu d'aquests, previ a l'aprovació i efectuat als efectes i en la forma previstos en l'article 36 de la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental.
Información pública de Estudio de impacto ambiental
Anuncio de la entidad pública empresarial Adif-alta velocidad por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y documento técnico de ‘Línea de acometida de 400 kv desde la subestación de transporte de Torrejón de Velasco de Red Eléctrica de España hasta la subestación de tracción de Torrejón de Velasco”