Facturació electrònica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

En el marc de la implantació de l'Administració Electrònica en Adif Alta Velocidad, la facturació electrònica forma part del catàleg de serveis que constitueixen l'estratègia de desplegament progressiu com a suport al procés de transformació.

La implementació de la facturació electrònica ha permés que ADIF Alta Velocidad, en les relacions comercials que manté amb els seus proveïdors i clients, intercanvie els documents factura en format electrònic, amb el benefici consegüent d'agilitat i transparència en la tramitació d'aquests.

Donada la diferent tipologia que existeix entre les factures rebudes de proveïdors i les emeses a clients, es va decidir abordar la posada en funcionament en moments diferents; les dates d'implantació per a les factures emeses va ser març de 2017 i per a les factures rebudes juny de 2017. L'objectiu que s'hi persegueix és el d'homogeneïtzar, simplificar i fer més eficient el procés de facturació.

Facturació de proveïdors

Des del mes de juny de 2017, ADIF Alta Velocidad ha implantat la recepció de les factures dels seus proveïdors en format electrònic, i ha permés realitzar el tractament centralitzat i digital de les factures rebudes.

Procediments

Per al desenvolupament correcte d'aquest procés, s'han establit procediments administratius i controls específics que garanteixen la gestió correcta d'aquestes factures. Això ens du a requerir de manera obligatòria dades addicionals sense les quals no és possible tramitar les factures rebudes.

Les dades a consignar de manera obligatòria en les factures són les següents:

  • Número de contracte d'ADIF Alta Velocidad a partir del qual s'emet la factura o Codi de Centre Gestor per a les factures de gestió sense contracte.
  • Adreça de correu electrònic del responsable en ADIF Alta Velocidad d'aquesta relació comercial

En el cas de factures que, si no tenen contracte, haja de figurar el Centre Gestor, per part d'ADIF/ADIF-Alta Velocidad se'ls ha de facilitar la informació corresponent en cada encàrrec que se'ls sol·licite. 

Canals d'entrada

Títol fragment

Intercanvi Electrònic de Dades (EDI)

Disponibilitat de factura electrònica en format a integrar en els sistemes d'ADIF Alta Velocidad, inclòs el format Facturae.

Per a iniciar l'adhesió al canal d'intercanvi electrònic de dades (EDI), han d'adreçar la petició a ADIF Alta Velocidad a facturae@adifaltavelocidad.es

 

Recepció de factures mitjançant correu electrònic

En format PDF (un fitxer PDF per a cada factura) a l'adreça següent:
facturacion@adifaltavelocidad.es


Es recomana que figure el NIF de l'emissor de les factures en l'assumpte del correu electrònic, per a facilitar-ne la identificació. La tramesa de les factures per correu electrònic aportamés rapidesa en la tramitació d'aquestes, seguretat i traçabilitat al llarg de tot el procés i sostenibilitat mediambiental.

Accés a plataforma de facturació en línia

Possibilitat de càrrega directa de factures a través d'un portal web

Facturació a clients

Des de març de 2017, ADIF Alta Velocidad ha implantat l'emissió de les factures dels seus clients en format electrònic, i ha permés realitzar el tractament centralitzat i digital de les factures emeses.

Procediments

Per al desenvolupament correcte d'aquest procés, s'han establit procediments administratius i controls específics que garanteixen la gestió correcta d'aquestes factures.

ADIF Alta Velocidad posa a disposició dels seus clients diferents possibilitats de canals d'enviament per a les factures:

Intercanvi Electrònic de Dades (EDI)

Disponibilitat de factura electrònica en format a integrar en els sistemes d'ADIF Alta Velocidad, inclòs el format Facturae.

Per a iniciar l'adhesió al canal d'intercanvi electrònic de dades (EDI), han de dirigir la petició a ADIF Alta Velocidad a facturae@adifaltavelocidad.es

Enviament de factures mitjançant correu electrònic en format PDF

L'enviament de les factures per correu electrònic aporta seguretat, traçabilitat i agilitat al llarg del procés, així com sostenibilitat mediambiental.

En el cas d'optar per la recepció de factures en format PDF, el client ha d'enviar a l'adreça de correu facturae@adifaltavelocidad.es el document Declaració d'adhesió a facturació electrònica, amb la confirmació o actualització de les seues dades, signat digitalment (o signat i segellat), indicant en l'assumpte ENVIAMENT CORREU ELECTRÒNIC:El citat document és accessible seleccionant l'enllaç següent:

El compte de correu facturae@adifaltavelocidad.es té per objecte exclusivament proporcionar informació sobre la integració de factures i els diferents canals d'enviament i recepció de factures.

Per a qualsevol aclariment sobre documents emesos per ADIF Alta Velocidad, així com per a peticions de duplicats, han de dirigir-se al seu gestor de client, les dades de contacte del qual figuren en la part inferior dreta de les factures, o bé a la dependència on s'haja contractat el servei.