Avís legal

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB D'Adif - Alta Velocidad

1.Objecte

L'entitat pública empresarial ADIF-Alta Velocidad crea i actualitza la pàgina web identificada amb el nom o domini www.adifaltavelocidad.es, a fi que la informació que conté siga d'ús públic.L'accés i la navegació per aquesta pàgina web suposa el coneixement i l’acceptació sense reserves de tota la informació legal i de les condicions d'utilització.Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l'accés, la navegació i l'ús d'aquesta pàgina web.No obstant això, independentment d'aquestes condicions, Adif - Alta Velocidad podrà establir unes condicions particulars que en regulen la utilització.En el cas que hi haja discrepància sobre allò que s'ha estipulat entre les condicions generals i les condicions particulars que, si convé, s'establisquen, prevaldrà allò que se n'ha disposat en les últimes.

2.Àmbit d'aplicació

El present avís legal regula l'ús del servei del portal d'Internet www.adifaltavelocidad.es que l'entitat pública empresarial Adif - Alta Velocidad posa a disposició de les persones usuàries d'Internet.Adif - Alta Velocidad es crea amb data 31 de desembre de 2013, d'acord amb allò que disposa a l'article 1 del Reial Decret Llei 15/2013, de 13 de desembre, sobre reestructuració de l'entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) i altres mesures urgents en l'ordre econòmic i es configura com un organisme públic dels previstos a l'article 103.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per escissió de la rama d'activitat de construcció i administració d'aquelles infraestructures ferroviàries d'alta velocitat i altres que se li atribuïsquen i estiguen encarregades fins a la data d'entrada en vigor d'aquest a Adif.Està adscrit al Ministeri de Foment.Disposa de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins i patrimoni propi i es regeix pel que estableix el Reial Decret Llei 15/2013, de 13 de desembre, en la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari, en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en les normes de desenvolupament d'ambdues, pel seu Estatut, aprovat pel Reial Decret 1044/2013, de 27 de desembre i en la legislació pressupostària i la resta de normes que se li apliquen.En defecte d'aquestes normes, se li aplicarà l'ordenament jurídic privat.Així mateix, s'aplicarà a Adif - Alta Velocidad el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, quan exercisca potestats administratives i quant a la formació de voluntat dels seus òrgans.Dades de contacte d'Adif - Alta Velocidad:Adreça:Carrer de Sor Ángela de la Cruz, 3. 28020 (Madrid)NIF:Q2802152H. Correu electrònic:comunicacionweb.altavelocidad@adif.es. De conformitat amb el que disposa l'article 53, relatiu als drets de les persones interessades en el procediment administratiu, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tota comunicació, reclamació o sol·licitud que guarde relació amb actes de naturalesa administrativa o que es deriven de l'exercici de potestats administratives de l’entitat pública empresarial Adif - Alta Velocidad, hauran de dirigir-se, en mà o a través de correu ordinari/certificat, directament al Registre General que l'entitat pública empresarial Adif - Alta Velocidad té a disposició dels ciutadans a les seues oficines situades al carrer de Sor Ángela de la Cruz, 3-7a Planta, 28020 (Madrid), en l'horari que es detalla a continuació:  

 • Matí:de 09:00 hores a 14:00 hores, de dilluns a divendres
 • Vesprada:de 16:00 hores a 18:00 hores, de dilluns a dijous

Les adreces de correu electrònic que figuren o apareixen al portal d'Internet www.adifaltavelocitat.es no constitueixen un canal per a la remissió de les comunicacions, reclamacions o sol·licituds indicades en el paràgraf anterior, per la qual cosa qualsevol comunicació, reclamació, sol·licitud que guarde relació amb actes de naturalesa administrativa o que es deriven de l'exercici de potestats administratives, dirigida a Adif - Alta Velocidad a través d’aquestes adreces de correu electrònic, haurà de ser presentada per a la tramitació a través del Registre General, a fi de garantir-ne la constància i la correcta tramitació. O a través del Punt d'Accés General:administracion.gob.es amb el codi DIR EA0008223.

3.Limitació i exempció de responsabilitat

Adif - Alta Velocidad realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en aquest lloc web.Adif - Alta Velocidad no garanteix l'exactitud ni l’actualització de la informació que se'n puga obtindre, la qual podrà ser modificada sense previ avís.Adif - Alta Velocidad no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut d'aquest lloc.Totes les informacions contingudes en la pàgina web www.adifaltavelocitat.es tenen únicament caràcter informatiu.La informació que s'ofereix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada.En el cas de licitacions i textos legals no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment.Únicament es consideren autèntics els textos publicats en les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents.Pel que fa a l'apartat del Portal de l'Inversor, els continguts web, entre els quals s'inclouen projeccions, previsions o estimacions de magnituds comptables, financeres o operatives, són proporcionades a títol informatiu i no pretenen constituir cap recomanació d'inversió, transaccions o similars.La informació facilitada per Adif - Alta Velocidad és de caràcter general i no implica cap assessorament professional ni jurídic.Adif - Alta Velocidad realitzarà els seus millors esforços perquè el portal no patisca interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la disponibilitat permanent del portal i dels serveis que conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Adif - Alta Velocidad.Adif - Alta Velocidad no garanteix l'absència de virus o d’altres elements que puguen alterar el seu sistema informàtic.Adif - Alta Velocidad exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d’aquests virus o elements lesius.

4.Subscripció de serveis

Amb caràcter general, l'accés a les utilitats del lloc web no exigeix subscripció prèvia o registre d'usuari.No obstant això, l'accés a algun dels serveis que s'oferisquen a través del lloc web pot estar condicionat a l'ompliment previ del formulari de subscripció.A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades que comunique en omplir el/els formulari/s de subscripció.L'usuari es compromet i es responsabilitza d’ocupar-se de tota la informació facilitada de manera que responga, en cada moment, a la seua situació real.Si, com a conseqüència del registre, es dotara l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-la en secret per accedir a aquests serveis.En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguen subministrades per Adif - Alta Velocidad, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes.Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que utilitze a l'efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per l'usuari.

5.Protecció de dades de caràcter personal

Informació bàsica sobre protecció de dadesPer accedir a algun dels serveis oferits a través de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es, els usuaris hauran de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal.De conformitat amb allò que s'ha establit en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGDP), informem que les dades personals facilitades seran tractades per Adif - Alta Velocidad amb la finalitat de possibilitar l'accés als serveis oferits a través de la pagina web www.adifaltavelocidad.es.La base que legitima el tractament de les dades personals és l'interés públic o l'exercici de poders públics.No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.Adif - Alta Velocidad, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aporten, i se n'evitarà l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.Adif - Alta Velocidad tractarà aquestes dades d'acord amb les condicions determinades en aquest apartat i s'atendrà a allò que s'ha establit en les condicions particulars del servei corresponent.Així mateix, s'informa que els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació davant Adif - Alta Velocidad en la forma legalment prevista, dirigint la seua petició a:dpd.adifav@adif.es o per correu postal a C/ Sor Ángela de la Cruz, 3-7a Planta, 28020 - Madrid acompanyant fotocòpia del seu DNI o passaport.

6.Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del lloc web www.adifaltavelocidad.es, incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari, són propietat d'Adif - Alta Velocidad o dels proveïdors de continguts, i han estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part seua, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.La compilació, entenent-se com a tal, la recopilació, el disseny, l'ordenació i el muntatge de tot el contingut de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es és propietat exclusiva d'Adif - Alta Velocidad i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.Tot el programari utilitzat en les pantalles, la navegació, l’ús i el desenvolupament de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es és propietat d'Adif - Alta Velocidad o dels seus proveïdors de programari, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat intel·lectual.Les marques, els rètols, els signes distintius o els logotips d'Adif - Alta Velocidad que apareixen en la pàgina web www.adifaltavelocidad.es són titularitat d'Adif - Alta Velocidad i estan degudament registrats.Tots els textos, les dades, els dibuixos gràfics, els vídeos o els suports d'àudio que apareixen en la pàgina web www.adifaltavelocidad.es són propietat d'Adif - Alta Velocidad o de les entitats proveïdores d'informació, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa per part dels titulars dels continguts.La posada a disposició dels usuaris per a fer-ne ús de les bases de dades, els dibuixos, els gràfics, les imatges i les fotografies, els arxius de text, l’àudio, el vídeo i el programari propietat d'Adif - Alta Velocidad o dels seus proveïdors que figuren en la pàgina web www.adifaltavelocidad.es no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació a favor de l'usuari, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima i d'acord amb la naturalesa de la pàgina web.Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es, dels serveis i en general de tots els drets esmentats en els paràgrafs anteriors que es realitze sense l'autorització d'Adif - Alta Velocidad, inclosa l’explotació, la reproducció, la difusió, la transformació, la distribució, la transmissió per qualsevol mitjà, la posterior publicació, l’exhibició, la comunicació pública o la representació total o parcial que, en cas de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual d'Adif - Alta Velocidad, sancionats per la legislació vigent.  

7.Vincles o enllaços hipertextuals amb la pàgina web www.adifaltavelocidad.es

Els usuaris o els titulars d'altres pàgines web que pretenguen crear un enllaç d'hipertext, en endavant enllaç, a la pàgina web www.adifaltavelocidad.es hauran d'assegurar-se i comprometre's a complir les condicions sobre enllaços en la xarxa fixades per Adif - Alta Velocidad i que es relacionen a continuació:

 • No s'establiran enllaços a pàgines o subpàgines en què no aparega el logotip d'Adif - Alta Velocidad.
 • No s'establiran enllaços que permeten la reproducció total o parcial del contingut que conforma la pàgina web www.adifaltavelocidad.es.
 • No es realitzaran manifestacions incertes, inexactes o incorrectes, que puguen induir a error o confusió o, en general, que siguen contràries a la llei, la moral o els bons costums.
 • No s'establiran enllaços amb pàgines que continguen continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans o discriminatoris de la igualtat entre homes i dones i que, en general, puguen perjudicar de qualsevol manera la imatge d'Adif - Alta Velocidad.

En tot cas, la inclusió d'enllaços de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es per part d'altres llocs web no implica que Adif - Alta Velocidad mantinga vincles o associació de cap mena amb el titular de la web en què s'establisca l’enllaç ni que Adif - Alta Velocidad promocione, avale, garantisca o recomane els continguts d’aquests portals d'Internet o pàgines web.D'altra banda, la pàgina web www.adifaltavelocidad.es pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o pàgines web no gestionades per Adif - Alta Velocidad, i s'eximeix Adif - Alta Velocidad de tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests portals d'Internet o pàgines web a què es puga accedir per enllaços o cercadors de la pàgina web d'Adif - Alta Velocidad.La presència d'enllaços d'hipertext o enllaços en la pàgina web www.adifaltavelocidad.es té finalitat merament informativa, per la qual cosa, tant expressament com implícita, Adif - Alta Velocidad no es responsabilitza ni garanteix de cap manera:

 • La comerciabilitat, la idoneïtat, la qualitat, la quantitat, les característiques, la procedència o l'origen, la comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions, els productes o els serveis que s'oferisquen i comercialitzen a través d'altres pàgines web.
 • Els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que pogueren generar les informacions, els productes o els serveis que s'oferisquen, comercialitzen, adquirisquen, venguen o presten a través d'altres pàgines web.
 • Els preus que s'ofereixen o que han pactat els usuaris amb les entitats oferents ni les transaccions o operacions que es duguen a terme entre ells, la bona finalitat, els termes i condicions que pacten entre ells en els seus negocis i condicions d'ús, les seues modificacions, el compliment i l’execució, la facturació, la forma i els mitjans de pagament i de resolució, les informacions que entre ells puguen intercanviar-se, el contingut i l’ús de les informacions de caràcter personal o no que les entitats requerisquen a l'usuari per a captar i dur a terme les operacions, la publicitat de què puguen fer ús els usuaris, ni de l'ús que els usuaris puguen realitzar dels signes distintius d'un tercer o dels seus propis.

8.Restriccions d'accés

Adif - Alta Velocidad es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l'accés de qualsevol usuari a la pàgina web www.adifaltavelocidad.es o a alguna part d'aquesta.

9.Dret aplicable i jurisdicció competent

L'ús dels elements de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es implica l'acceptació de les advertències legals aquí expressades i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel dret espanyol, i són els jutjats i tribunals espanyols els únics competents.

10.Modificació d'aquestes condicions i advertències

Adif - Alta Velocidad es reserva el dret de modificar les condicions i advertències aplicables a la pàgina web www.adifaltavelocidad.es.

11.Suspensió de l'accés a la pàgina web i dels serveis que s’hi inclouen

Adif - Alta Velocidad s'esforçarà a mantindre la disponibilitat continuada de la seua pàgina web.No obstant això, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment serà lliurement elegida i realitzada per Adif - Alta Velocidad en qualsevol moment, siguen quins siguen els procediments i mitjans utilitzats per dur-les a terme.Adif - Alta Velocidad es reserva el dret de modificar les capacitats de transmissió, de seguiment o d’altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l'accés o la utilització de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es.Adif - Alta Velocidad podrà suspendre de forma temporal o definitiva els serveis, sense que això genere cap tipus d'indemnització a favor de l'usuari, quan concórrega qualsevol de les circumstàncies següents:

 • Quan siga necessari per a dur a terme tasques de manteniment.
 • Quan siga necessari per a preservar la integritat o la seguretat dels equips, dels sistemes o de les xarxes d'Adif - Alta Velocidad o de tercers.
 • Quan així ho justifiquen raons operatives pròpies o de tercers que afecten la prestació dels serveis d'Adif - Alta Velocidad.
 • Quan existisca una causa de força major, entenent per força major, tot succés no culpable impossible de preveure o que previst o previsible, fora inevitable, la fallada en l'accés a la pàgina web www.adifaltavelocidad.es, la fallada en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, els danys produïts per tercers o atacs al servidor del lloc web que afecten la qualitat dels serveis i no siguen imputables ni a Adif - Alta Velocidad ni a l'usuari, la fallada en la transmissió, la difusió, l’emmagatzemament o la posada a disposició a tercers de les bases de dades i de la resta de continguts del lloc web i, els problemes o errors en la recepció, l’obtenció o l’accés a la pàgina web o als serveis per part d’aquests tercers.

12.Tancament

Adif - Alta Velocidad podrà donar per tancat l'ús de la pàgina web, sense necessitat de cap preavís a l'usuari, en els supòsits següents:

 • Quan tinga coneixement de la realització per part de l'usuari d'alguna activitat il·lícita a través dels serveis.
 • Quan l'usuari haja incomplit alguna de les seues obligacions essencials.
 • Especialment, en cas d'ús indegut del codi d'accés i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, tot això sense perjudici de l'exercici per Adif - Alta Velocidad de totes les accions legals que li corresponguen en defensa dels seus interessos.

13.Utilització de cookies

14.Protecció dades personals