Informació de rellevància jurídica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Funcions i normativa bàsica

Títol
Adif Alta Velocitat és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que naix després de la segregació d'Adif en dues entitats. Assumeix, entre unes altres, les competències en matèria de construcció i administració de part de les infraestructures ferroviàries d'alta velocitat, així com altres infraestructures i funcions que se li transfereixen, els negocis d'estacions d'alta velocitat o les activitats de telecomunicacions i d'energia.
La segregació, per raó de la seua respectiva activitat principal i les notables diferències que presenten tant des del punt de vista tècnic com econòmic i de finançament, ha sigut aprovada pel Reial Decret Llei 15/2013, de 13 de desembre, sobre reestructuració de l'entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviàrias (ADIF) i altres mesures urgents en l'ordre econòmic.

Aquesta respon, entre d'altres, als criteris d'aprofundir en la racionalització del sector ferroviari en l'àmbit de competència estatal, aconseguir la màxima eficiència dels serveis en un escenari de progressiva liberalització i aconseguir l'estabilitat pressupostària.

D'aquesta manera, l'objectiu fonamental de la segregació és el compliment de les modificacions operades pel Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010) i els nous criteris comptables que s'hi estableixen.
Estatut d'Adif Alta Velocitat
Llei del Sector Ferroviari
La Declaración sobre la Red es el documento que expone las características de la infraestructura puesta a disposición de las Empresas Ferroviarias y contiene información sobre las condiciones de acceso a la misma.

Directrius, instruccions, acords, circulars i altres documents amb efectes jurídics

A continuación, se recoge, entre otra, la normativa estatal y europea más significativa, sin perjuicio de cualquier otra que pudiera ser de aplicación:

Normativa estatal

Normativa UE

Más información

Puedes encontrar más información relativa a:
​​​​​​​
  • ​​​​​​​Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos sobre el ferrocarril promovidos por el Ministerio de Fomento.
  • ​​​​​​​Proyectos de Reglamentos ferroviarios promovidos por ADIF.
  • Memorias e informes aportados por ADIF a los expedientes de elaboración de los textos normativos.
  • ​​​​​​​Documentos sometidos a un período de información pública
​​​​​​​En la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana