Informació general

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol

Adif Alta Velocidad assumeix, entre d'altres, les competències en matèria de construcció i administració de part de les infraestructures ferroviàries d'alta velocitat, així com altres infraestructures i funcions que se li transfereixen, els negocis d'estacions d'alta velocitat o les activitats de telecomunicacions i d'energia.

La seua creació respon, entre altres, als criteris d'aprofundir en la racionalització del sector ferroviari en l'àmbit de competència estatal, aconseguir la màxima eficiència dels serveis en un escenari de progressiva liberalització i aconseguir l'estabilitat pressupostària. D'aquesta manera es dona compliment a les modificacions operades pel Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010) i els nous criteris comptables establits en aquest.

Información de estaciones de la red de Adif y Adif Alta Velociddad.
​​​​​​​Búsqueda de estaciones:
  • Información de la estación
  • Salidas y llegadas
  • Servicios de la estación
  • Áreas comerciales
  • Geolocalización
Información de seguridad en el acceso a las zonas de embarque.

Infraestructures d'alta velocitat

Títol
El Reial Decret Llei pel qual es crea Adif Alta Velocidad preveu igualment la possibilitat d'encàrrec, mitjançant la subscripció dels oportuns convenis de prestació de serveis, de la realització per Adif de determinades activitats per a Adif Alta Velocidad, inclosa la gestió dels sistemes de control de la circulació i de la capacitat de les infraestructures, el manteniment, la protecció i seguretat ciutadana, funcions corporatives, etc.

A la labor de manteniment de les nostres infraestructures se suma la construcció de noves línies d'alta velocitat, a les quals han contribuït, d'una manera significativa, tant els fons comunitaris, a través de les ajudes procedents dels Fons de Cohesió, Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i ajudes RTE-T (Xarxes Transeuropees de Transport) com dels préstecs del BEI; que responen als més alts cànons de qualitat exigits.

La unió ferroviària dels diferents territoris exigeix la construcció de grans obres d'enginyeria (viaductes, túnels, etc.) que Adif Alta Velocidad escomet amb l'objectiu posat en la rendibilitat econòmic i social d'inversió.

Adif Alta Velocidad tenen adscrites com a actius les estacions de viatgers que estan connectades per les línies d'altes prestacions que gestiona, tenint encarregada a Adif la seua gestió.

Programes d'actuació

Programa de regulació, control i supervisió

Recull el necessari desenvolupament de la funció reguladora que permet desenvolupar i aplicar les polítiques establides en cadascuna de les maneres de transport.
Programa de gestió i prestació de serveis
Persegueix promoure un ús eficient del transport, amb un millor aprofitament de la xarxa existent i una potenciació de la cadena intermodal o de l'opció modal que proporcione major benefici i rendiment al sistema sota el principi de sostenibilitat econòmica. 
Programa d'actuació inversora

Les iniciatives d'inversió en nous desenvolupaments i capacitats que el PITVI contempla tenen per objecte, fonamentalment, completar els grans eixos que estructuren i els itineraris de la xarxa, el reforç de les connexions intermodals i la dotació de determinades infraestructures estratègiques, com les connexions transfrontereres.

En aquest àmbit de la planificació, es tindrà present en les inversions un enfocament intermodal i s'incorporaran també, amb la finalitat de prioritzar i racionalitzar les inversions, mecanismes d'anàlisis cost-benefici i previsions de rendibilitat econòmica, financera i social.

imagen con marco
URL

PITVI 2012-2024

Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge

En fase de tramitació i aprovació, el Pla d'Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI 2012-2024), a més d'integrar totes les polítiques del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, inclosa l'habitatge, defineix la cartera de serveis públics de l'Estat en matèria de transports.