Protecció dades personals

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol

La Constitució espanyola, en l'article 18.4, emplaça el legislador a limitar l'ús de la informàtica per a garantir l'honor, la intimitat personal i familiar dels ciutadans i l'exercici legítim dels seus drets. Així, el dret a la protecció de les dades de caràcter personal es converteix en un dret fonamental de tots els ciutadans.

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Registre d'activitats de tractament d'Adif Alta Velocitat

D'acord amb l'article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Adif, en qualitat de responsables, o, si s'escau, encarregats del tractament i dins de les mesures de responsabilitat proactiva que estem implantant, publiquem en la nostra pàgina web l'inventari de les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, i identifiquem entre, altres informacions, qui tracta les dades, amb quina finalitat i quina base jurídica legitima el tractament.

Clàusules informatives d'Adif Alta Velocitat

Emmarcat en el principi de transparència, comunicació i informació a l'interessat que estableixen tant el Reglament europeu de protecció de dades (RGPD) com la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD), i amb la finalitat d'informar els interessats d'una manera, clara, concisa, de fàcil accés, tant respecte a les condicions dels tractaments que els afecten com en les respostes als exercicis dels drets, en Adif publiquem en la nostra pàgina web les clàusules informatives següents en relació amb els nostres registres d'activitats de tractaments.

Drets dels interessats

ADIF té, quan calga, el deure de garantir els drets a les persones físiques titulars de dades personals en relació amb accés, rectificació, supressió, oposició i limitació, d'acord amb els articles 15 al 21 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Sol·licituds per a l'exercici dels drets

L'afectat exercirà directament els drets d'accés, oposició, rectificació, supressió i limitació de les seues dades de caràcter personal enfront del responsable del fitxer a través dels corresponents models de sol·licitud.

Aquestes sol·licituds es trobaran disponibles en tots els departaments o adreces on es puguen exercir els drets, així com en les següents adreces: pàgina web d'ADIF, secció "Sobre Adif", apartat "Transparència".

Model de sol·licitud per a l'exercici del dret d'oposició

Dret d'informació

Informació bàsica sobre protecció de dades Per a accedir a algun dels serveis oferits a través de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es, els usuaris hauran de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. De conformitat amb allò que s'ha establit en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGDP), informem que les dades personals facilitades seran tractades per Adif - Alta Velocitat amb la finalitat de possibilitar l'accés als serveis oferits a través de la pàgina web www.adifaltavelocidad.es. La base que legitima el tractament de les dades personals és l'interés públic o l'exercici de poders públics. No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Adif - Alta Velocitat, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aporten, i n'evitarà l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Adif - Alta Velocitat tractarà aquestes dades d'acord amb les condicions determinades en aquest apartat i s'atendrà a allò que s'ha establit en les condicions particulars del servei corresponent.

L'interessat pot exercir davant el responsable del tractament els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, de conformitat amb els articles 15 al 21 del Reglament general de protecció de dades, dirigint la seua petició a ADIF, en la següent adreça postal: avenida Pío XII, 97 bis, 28036 de Madrid, acompanyant-hi fotocòpia del DNI o passaport.