Sostenibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

En els últims anys Adif Alta Velocitat ha evolucionat des d'un model d'empresa on la responsabilitat social corporativa tenia un paper destacat, encara que complementari i a vegades independent de l'estratègia de l'entitat, fins a un model en què l'estratègia de responsabilitat corporativa i sostenibilitat és igual a l'estratègia empresarial. D'aquesta manera, el conjunt de l'estratègia i les operacions de l'entitat han de sustentar-se en la nostra responsabilitat com a empresa davant la societat per a contribuir d'aquesta forma a un model de desenvolupament que siga realment sostenible.
Responsive Image
D'aquesta forma, Adif Alta Velocitat no tracta només de donar una resposta eficaç a les demandes i expectatives dels nostres grups d'interés més directes, sinó que es busca contribuir a aconseguir metes concretes de desenvolupament sostenible d'acord amb l'Agenda 2030, dissenyada per Nacions Unides i present en les polítiques públiques impulsades pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i el Govern d'Espanya.
Accessos directes:
  • Model ètic
  • Millora de la transparència
  • Lluita contra el frau
  • Gestió de riscos
  • Informe d'informació no financera
  • Informació sobre sostenibilitat econòmica
  • Accés a la informació econòmica d'Adif Alta Velocitat

Presència en fòrums de responsabilitat corporativa i sostenibilitat

Agrupa les entitats espanyoles adherides al Pacte Mundial de les Nacions Unides. És la iniciativa voluntària més gran de responsabilitat social empresarial en el món.
Organització referent en sostenibilitat i responsabilitat social empresarial. Representant del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) a Espanya.
Grup d'alt nivell en què els màxims executius de 25 companyies traslladen un missatge de lideratge empresarial en sostenibilitat.
A través de les seues diferents comissions de treball (ODS, Sostenibilitat i digitalització, Igualtat, Economia circular) pretén ser un referent en el coneixement, anàlisi, innovació, disseny i desenvolupament de la RSE fomentant la seua integració en l'estratègia de les organitzacions.

Sostenibilitat i medi ambient

En la seua activitat, Adif Alta Velocitat tracta de contribuir a la millora constant del medi ambient i el benestar socioeconòmic incorporant a la seua línia d'actuació i al model de gestió els valors que han d'orientar les decisions estratègiques.
Per a Adif, el respecte al medi ambient durant l'execució de les activitats que du a terme es troba clarament identificat en la visió, la missió i els valors que ha definit l'entitat, en el context del Pla Estratègic 2030.

Memòries mediambientals

Gestió integral mediambiental. Principals àrees d'actuació

Segons el Conveni de comanda de gestió subscrit per Adif i Adif-AV, el 9 de juliol de 2019, i publicat en el BOE el 8 d'agost de 2019, es realitza la comanda a Adif-AV de l'execució d'activitats de caràcter material o tècnic necessàries per a la gestió integral mediambiental (Annex n. 1), com a Òrgan Corporatiu de Medi Ambient.

Sostenibilitat social 

La perspectiva social de la sostenibilitat radica per a Adif Alta Velocitat en la contribució a la cohesió de la societat i les accions per a millorar el benestar que du a terme la companyia tant per a les persones que formen l'empresa com per al conjunt dels ciutadans.  Des de la responsabilitat corporativa que inspira tota l'estratègia, i com a part de la contribució a la sostenibilitat, Adif Alta Velocitat pretén generar un impacte positiu en la societat per mitjà de projectes i iniciatives que aporten valor social al nostre entorn, tenint en compte la necessitat d'avançar cap a un model social més inclusiu, solidari i ric culturalment.

Governança

Títol
Adif AV està compromés amb una gestió íntegra i transparent que siga responsable i eficient amb els recursos naturals i econòmics. El bon govern de l'organització en garanteix una gestió responsable, els pilars de la qual són garantir el compliment normatiu, impulsar l'ètica empresarial en la cultura de l'organització (incidint especialment en tolerància zero amb la corrupció) i desenvolupar la transparència en la gestió.

Aspectes rellevants en bon govern i transparència:

  • Model corporatiu de compliment normatiu. Adif AV compta amb un Codi ètic i de conducta aprovat pel Consell d'Administració, actualitzat junt amb la resta de polítiques i procediments que el desenvolupen els anys 2018 i 2019, tenint en compte els canvis legislatius i el procés de millora contínua del Model. Accés al canal ètic
  • Política corporativa de lluita contra el frau. S'aplica a tots els membres del Consell d'Administració, de l'alta direcció i, en general, sense excepció i qualsevol que siga el càrrec, responsabilitat, ocupació o ubicació geogràfica, a tots els treballadors i treballadores d'Adif AV. Declaració institucional de lluita contra el frau.
  • Model de gestió integral de riscos. Permet establir canals d'informació apropiats que garantisquen una adequada comunicació per a impulsar una cultura de gestió proactiva dels riscos en tots els àmbits de la companyia mantenint nivells de risc coherents. En l'evolució del model corporatiu, s'està realitzant l'anàlisi dels components ESG en el procés de revisió del mapa de riscos de l'Entitat.

Informes

Informe de gestió integrat. Des de 2018, en aplicació a la Llei 11/2018 d'informació no financera i diversitat, Adif AV inclou en l'Informe de gestió integrat l'estat d'informació no financera i el sotmet als mateixos criteris d'aprovació, depòsit i publicació dels comptes anuals (30 de març). La finalitat d'aquesta integració és implantar les tendències més avançades en matèria d'informació i transparència, donar major rellevància a la informació sobre resultats i impactes en la societat i el medi ambient, i complementar així de manera més equilibrada la informació financera que es continua reflectint en l'Informe de gestió.
Des de 2020, segons la Llei 11/2018, d'informació no financera i diversitat, es realitza una verificació externa per un tercer independent de l'estat de la informació no financera inclosa en l'Informe de gestió (estàndard ISAE 3000).

Estado de Información No Financiera (incluido en el Informe de Gestión)

Sobre les bases del Codi de bon govern (CNMV), en 2019 es va informar per primera vegada el Consell d'Administració de l'entitat sobre els indicadors més rellevants de la informació sostenible corporativa i la contribució d'Adif AV als ODS (Resum Executiu 2020).
Versió castellà
Versió anglés
Informe de sostenibilitat. De 2014 a 2018, Adif AV va informar sobre els aspectes relacionats amb la sostenibilitat a través del seu informe de sostenibilitat, que es realitzava d'acord amb les directrius de la guia del Global Reporting Initiative, GRI, en les respectives versions anuals actualitzades.

Versiones únicamente en castellano

Sostenibilitat econòmica

Informe de gestió integrat

La informació sostenible corporativa d'Adif s'incorpora a l'Informe de gestió, el qual forma part dels comptes anuals aprovats i auditats en cada exercici econòmic. Amb l'entrada en vigor de la Llei 11/2018, es normalitza el tipus d'informació a incloure en l'Estat d'Informació No Financera (EINF) d'Adif AV, amb el qual s'amplia el coneixement de l'evolució i el resultat econòmic de l'Entitat a partir de l'impacte en la seua activitat respecte a qüestions mediambientals, socials, drets humans, lluita contra la corrupció, igualtat i accessibilitat universal, entre altres aspectes; i a més, aquest EINF ha de ser objecte de verificació a través d'un prestador professional independent d'aquest tipus de serveis, el qual emetrà en cada exercici econòmic l'informe corresponent.