Telecomunicacions

Fer possible el desenvolupament de la norma activitat ferroviària

Títol

Una de les comeses d'Adif - Alta Velocitat és la gestió de la seua infraestructura de telecomunicacions, una xarxa de fibra òptica d'una longitud de l'ordre de 16.000 quilòmetres, que s'estén al llarg de l'estesa ferroviària i que enllaça les principals capitals espanyoles.

En aquest sentit, l'entitat pública adscrita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a més d'utilitzar la seua xarxa de fibra òptica per a donar suport als serveis propis de l'explotació ferroviària, ha vingut oferint capacitat i serveis als diferents operadors de telecomunicacions del sector en el nostre país, com a forma d'optimitzar l'excedent de capacitat i col·laborar al desenvolupament tecnològic global.

En el capítol de l'explotació ferroviària, la xarxa de telecomunicacions d'Adif i Adif - Alta Velocitat fa possible el desenvolupament de la normal activitat ferroviària en els seus diferents aspectes, al mateix temps que permet el desenvolupament i implantació de les últimes tecnologies relacionades amb la gestió del ferrocarril, com són el sistema de senyalització per a alta velocitat denominat ERTMS o el model de comunicacions mòbils GSM-R, entre d'altres.

No obstant això, una vegada ateses les necessitats de comunicació inherents al trànsit ferroviari, l'excés de capacitat de xarxa es rendibilitza socialment a través de dues vies:

  • La reinversió a millorar i construir noves infraestructures.

  • Facilitar la posada a la disposició de la societat de les noves tecnologies de telecomunicacions.


En aquest context, Adif Alta Velocitat ha sigut el principal proveïdor neutral i gestor integral d'infraestructures de telecomunicacions de referència per als operadors en el mercat espanyol, donada l'extensa xarxa de fibra òptica que disposa, desplegada sobre una infraestructura ferroviària que cobreix tot el territori nacional peninsular i està interconnectada amb França i Portugal, així com amb les xarxes que faciliten l'accés per a la cobertura insular.

Títol

En l'actualitat, i des de l'any 2014, la Xarxa de Fibra Òptica Fosca d'Adif Alta Velocitat, ha sigut cedida en licitació pública. El període de la cessió d'aquests actius, que seguiran sent de titularitat d'Adif Alta Velocitat, és de 20 anys.

S'han exclòs expressament de la cessió les fibres òptiques actualment en ús pel sistema ferroviari i que representen, en termes generals, de l'ordre del 25 % de la capacitat del cable en xarxa convencional.

Adif-AV duu a terme la gestió de la xarxa de fibra òptica amb elevats estàndards de qualitat i especialització, necessaris per a estar present en un mercat altament competitiu. Per a això Adif AV disposa d'un Centre d'Atenció Permanent (CAP), que s'encarrega de l'atenció als clients i disposa de ferramentes que li permeten la visualització de la supervisió de la xarxa de fibra òptica de forma permanent, durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, mitjançant diferents sistemes de gestió:SSFO (Sistema de Supervisió de Fibra Òptica en Temps Real), SSPE (Sistema de Supervisió i Telecomandament de Subministrament Elèctric en Parcs), SSPAV (Sistema de Supervisió d'Alarmes en Línies d'Alta Velocitat) i GIS (Sistema d'Informació Geogràfica).

Títol

L'objectiu prioritari d'Adif Velocitat ha sigut sempre la millora contínua a la qual van enfocades la pràctica totalitat de les inversions que en aquesta àrea s'han realitzat des de la posada en marxa del projecte.Una forma rellevant d'elevar el nivell de fiabilitat del servei és la inversió en l'enrobustiment de la xarxa amb millores en les àrees on són més susceptibles que es produïsquen incidències o on l'accés per a la reparació d'aquestes té importants dificultats. Per a això es va establir un Pla d'Inversions per als pròxims anys, que ha sigut transferit al nou cessionari.

En l'actualitat, i derivat de la cessió de la xarxa, establida fins a 2034, Adif AV presta els serveis de conservació de la qualitat de la xarxa, i té suport en la dilatada experiència acumulada, en els sistemes de gestió implantats i la professionalitat de l'equip humà.

Addicionalment, i dins dels diferents acords establits amb l'actual explotador, Adif Alta Velocitat col·labora en el desenvolupament del Pla d'Inversions, així com assessorant tècnicament i comercialment, almenys durant els primers anys del contracte de cessió, tant en l’àmbit central com en el territori. Realitzant funcions de Gestor de Xarxa i Enginyeria de Clients.