Període 2014-2020

Finançament europeu

Responsive Image

En el període 2014-2020 estan previstes ajudes per valor de 1.478,3 milions d'euros.

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del PO Pluriregional d'Espanya 2014-2020, Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, aporta 1.286.6 milions d'euros. També estan concedides unes ajudes FEDER per import de 3,4 milions d'euros que són gestionades per l'Institut de Diversificació i Estalvi d'Energia (Vegeu Finançament en I+D+i)

I el mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF) aporta 188,3 milions d'euros.

(Dades a 31 de desembre de 2020)

Finançament Línies d'Alta Velocitat

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) forma part dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE) juntament amb el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

L'objectiu d'aquests fons és promoure la competitivitat i la convergència de tots els territoris i són un instrument essencial per a fer front als reptes principals de desenvolupament d'Espanya i en l'aplicació de l'Estratègia Europa 2020.

L'Estratègia Europa 2020 és l'agenda de creixement i ocupació de la UE en aquesta dècada. Assenyala el creixement intel·ligent, sostenible i integrador com a manera de superar les deficiències estructurals de l'economia europea, millorar-ne la competitivitat i productivitat i sustentar una economia social de mercat sostenible.

El 30 d'octubre de 2014, el Regne d'Espanya va signar l'Acord d'associació amb la Comissió Europea, en el qual s'estableix l'estratègia per a l'ús òptim dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en tot el país.

La gestió a Espanya dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (Fons EIE) la du a terme el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

Reglaments Europeus: 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell i 480/2014, 821/2014, 1011/2014 i 2015/207 de la Comissió.

FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del PO. Pluriregional d'Espanya, Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, assigna de manera indicativa una ajuda de 1.290 milions d'euros.
La Subdirecció General de Gestió del FEDER del Ministeri d'Hisenda va encarregar a ADIF Alta Velocitat les funcions incloses en l'acord que va signar el director general de Fons Comunitaris el 17 d'abril de 2017 i va acceptar el president d'ADIF el 8 de maig de 2017.
Descripció d'operacions i accions de comunicació realitzades

Mecanisme Connectar Europa (CEF)

Elmecanisme "Connectar Europa" de la Unió Europea (CEF) és un instrument de la Unió Europea per a proporcionar ajuda financera a projectes d'interés comú de les xarxes transeuropees de transport, telecomunicacions i energia.

L'objectiu d'aquestes ajudes és desenvolupar i millorar la xarxa europea de transport, alhora que promou solucions de mobilitat sostenibles i innovadores.

Aquestes ajudes les gestiona l'Agència INEA de la Comissió Europea per mitjà de convocatòries anuals i s'atorguen en competència entre les diferents sol·licituds que hi concorren.

Reglaments Europeus: 1315/2013 i 1316/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Actuacions

El mecanisme "Connectar Europa" de la Unió Europea (CEF) cofinança amb una ajuda de 188,3 milions d'euros les actuacions següents: