Licitació electrònica

Portal del licitador

Implementació del procediment de licitació electrònica. Portal del licitador d'Adif i Adif Alta Velocidad.

El procediment de licitació electrònica quedarà recollit expressament i descrit en el plec de clàusules administratives de l'expedient de contractació, en el perfil del contractant d'ambdues entitats que està allotjat en la plataforma de contractació pública, així com en tots els anuncis preceptius. 

El portal del licitador d'Adif / Adif AV permet:
  • la preparació i presentació d'ofertes de forma telemàtica,
  • que el sistema les custodie de manera electrònica i
  • l'obertura i avaluació electrònica de la documentació pels membres de l'òrgan d'assistència (meses de contractació / comissiones de valoració)

  En conseqüència, els licitadors hauran de signar i presentar les seues ofertes a través del PORTAL DEL LICITADOR D'ADIF / ADIF - AV, d'acord amb el que s'estableix en les clàusules administratives del plec corresponent que regule la licitació electrònica.

  Així mateix, els licitadors disposaran de tota la informació necessària sobre la seua identificació, alta i operativa entorn de la presentació electrònica d'ofertes que es recull en el document MANUAL D'USUARI I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES, accessibles en el Perfil de Contractant d'Adif i Adif - AV que resideix en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  N'és requisit imprescindible ser usuari registrat del portal del licitador d'Adif / Adif AV.

  El licitador estarà obligat a signar la documentació mitjançant certificat reconegut abans de presentar l'oferta, de manera que es garanteix la identitat del signatari, la integritat de la documentació, el no-repudi per ambdues parts i la confidencialitat.

  Per a l'autenticació amb certificat electrònic i la signatura de documents, es requereix disposar del programari Autofirma, aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.(Pot descarregar l'Autofirma en el PORTAL D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.) 

  Les proposicions es presentaran en el PORTAL DEL LICITADOR D'ADIF / ADIF AV i, en tot cas, dins del termini i hora que es determine en l'anunci corresponent i s'han de formalitzar per mitjà de signatura electrònica reconeguda, de manera que es garantisca la identitat i integritat dels arxius electrònics dels documents, l'oferta i tots els documents que s'hi associen.

  Títol fragment

  Registre i presentació de proposicions
  Signatura electrònicaMinisteri d'Hisenda i Administracions Públiques
  Documentació disponible per al licitador
  La data i l'hora de pujada de l'oferta al portal la determinarà el Registre Electrònic intern de què disposa el portal, i ha de tindre's en compte que, per a presentar una oferta, en primer lloc ha de pujar-se al servidor íntegrament i, posteriorment, es pot identificar per mitjà del justificant esmentat que expedeix el registre electrònic.
  Centre d'atenció a usuaris

  Els licitadors disposen de servei de suport mitjançant un Centre d'Atenció a Usuaris per a atendre els possibles problemes tècnics que sorgisquen:

  L'horari de suport tècnic per als licitadors serà el següent (excepte festius nacionals):

  • 9.00 a 18.00 hores, de dilluns a dijous
  • 9.00 a 15.00 hores, els divendres