Calaix mostrejador

Dispositiu per a prendre mostres de balast ferroviari

Dispositiu per a prendre mostres de balast ferroviari, que pot ser utilitzat en banquetes de línies ferroviàries, per a conéixer les seues característiques i posteriorment assajar aquestes mostres en laboratori.

Per a proporcionar a la superestructura de les vies les característiques idònies d'estabilitat, elasticitat, drenatge i durabilitat, és fonamental en les obres de construcció, manteniment o renovació utilitzar un balast homogeni i d'adequada qualitat.

Amb el pas del temps, balast es contamina per diversos motius, perd efectivitat i arriba a deixar de complir les funcions requerides, bé per pèrdua de les arestes de les pedres o partícules del balast, o per una penetració alta de fins, fins a fer necessari el tractament o la renovació del balast.

Per a determinar el grau de contaminació, és necessari prendre mostres en el balast periòdicament. En l'actualitat, aquestes mostres es prenen mitjançant l'execució de tast en la banqueta de balast, per mitjans manuals, generalment amb pala. Aquests tastos, que habitualment es realitzen en el muscle de la banqueta per a evitar desguarnir la via en la mesura que siga possible, sempre constitueixen una operació destructiva. A partir de la mostra de balast obtinguda en el tast es realitzen els assajos corresponents, entre ells els de granulometria, resistència i durabilitat.

METODOLOGIA per a la determinació de les mesures òptimes de protecció de l'avifauna en noves línies d'Alta Velocitat

Accions preparatòries

Estudi i definició de les potencials zones d'implantació de les pantalles anticol·lisió d'avifauna.

  • Anàlisi i avaluació de seccions ferroviàries.
  • Estudis previs de població d'avifauna, freqüència, encreuament i mortalitat.
  • Monitoratge en trens i registre de col·lisions.
  • Anàlisi i avaluació de resultats preliminars.
  • Proposta de trams específics per a col·locació de pantalles.
Implantació

 

 

De les pantalles anticol·lisió d'avifauna en les zones seleccionades

 

 

 

Monitoratge de l'impacte del projecte

 

 

Avaluació de l'eficàcia de les barreres anticol·lisió d'avifauna.

 

 

 

Compartida amb: