Detecta Negativo

Sistema de detecció de talls en cables conductors de negatiu i corrents de fugida en instal·lacions elèctriques

 

Supervisió automatitzada, davant de la revisió ocular, de l'estat de les connexions dels conductors de retorn, tant en tracció com en senyalització (juntes inductives).

 

 

​​​​​​​      La falta de connexió és causada fonamentalment per:

 •       Manteniment de maquinària de via.
 •       Robatoris dels conductors.
 •       Deteriorament del material.

 

​​​​​​​

Això dona lloc a:

 • La generació de corrents vagabunds per falta de retorn, que dona lloc a corrosió electrolítica i interferències electromagnètiques.
 • Incompliment de la NORMA UNE-EN-50122.
 • Retards en circulacions per falta de tracció.
 • Desequilibri de les càrregues entre subestacions, que causen sobrecostos en sobrepassar potències contractades.
 • Sobre escalfament en conductors de retorn, que poden donar lloc a conats d'incendis o trencaments del cable.
Sistema DETECTA NEGATIVO

Gràcies al sistema DETECTA NEGATIVO, s'aconsegueix el següent:

 • Una verificació constant de l'estat dels conductors de retorn, en què se senyalitza el nombre de cables afectats en la interrupció del circuit de retorn.
 • Comprovar l'estat d'aïllament de les instal·lacions, prenent les mesures del consum del feeder i el retorn d'aquests per negatiu.
 • Un control dels cables de retorn en les condicions particulars de les instal·lacions sotmeses a corrents inductius generats per la proximitat de línies d'alta tensió o línies d'alta velocitat.
Paràgraf de tipus destacat

La supervisió i control de l'estat dels retorns de la instal·lació es du a terme amb l'ajuda d'una pantalla HMI, navegant a través de les finestres de control següents:

 • Finestra de negatius.
 • Finestra de gràfics alarmes via I.
 • Finestra de gràfics alarmes via II.
 • Finestra diagnòstic sistema.
 • Finestra històrics.
 • Paràmetres via: Transductors/Secció/Material.
 • Paràmetres terra: Transductors/intensitats.

 

 

Sistema
 • Transductors d'intensitat, vinculats a conductors de negatiu.
 • Transductor de feeder, vinculat a feeder positiu de la SE.
 • Transductor de terra.
 • Unitat de control.
  • Estableix la comunicació dels transductors.
  • Memòria amb instruccions.
  • Comunica amb la unitat d'alerta.
  • Microprocessador.
Paràgraf de tipus destacat

DETECTA NEGATIVO és un sistema de seguretat de nova creació en la cultura d'INDÚSTRIA 4.0, que permet fer un seguiment de l'estat de les instal·lacions a distància, amb una adreça  IP establida, i aconseguint un control total del sistema des d'un terminal d'ordinador. Com que la magnitud de verificació és la intensitat de retorn, el sistema és aplicable a infraestructures de qualsevol tensió, tant en xarxa convencional com en línies d'alta velocitat, metros i tramvies.
Aquest sistema està implantat a la SE de Getafe-Sector3, i ja està en projecte la implantació en la SE de Vallecas i d'Irun.