Inspecció de balast

Dispositiu per a la inspecció de balast de vies ferroviàries

Aquesta invenció es refereix a un dispositiu per a inspecció del balast de vies ferroviàries, mitjançant el qual es poden conéixer les característiques de l'estat i l'espessor del balast sense necessitat d'haver de dur a terme operacions destructives.

Per a proporcionar a la superestructura de les vies ferroviàries les característiques idònies d'estabilitat, elasticitat, drenatge i durabilitat, és fonamental, en les obres de construcció, manteniment o renovació d'aquestes utilitzar un balast homogeni i de qualitat adequada.

El balast, com a escaló entre les travesses i l'explanació o plataforma ferroviària, compleix funcions importants. El balast distribueix les càrregues que els trens transmeten homogèniament sobre la plataforma i assegura la posició fixa i inamovible de les travesses. Per a poder resistir aquests esforços dinàmics, el llit del balast ha de ser molt elàstic. El seu bon funcionament depén de l'altura de la capa de balast, la granulometria i el grau de contaminació.

No obstant això, al llarg dels anys, el balast es contamina per diversos motius, perd efectivitat i arriba a deixar de complir les funcions requerides, o bé per pèrdua de les arestes de les pedres o partícules del balast o bé per una penetració alta de fins, fins a que és necessari el tractament o la renovació del balast.