Spn900

Protecció de passos a nivell

Solució integral que garanteix la protecció automàtica dels passos a nivell mitjançant senyalització lluminosa i acústica (classe B), semibarreres automàtiques/enclavades (classe C) i senyalització lluminosa per als vianants (classe F). El sistema pot funcionar amb energia fotovoltaica i comunicació per ràdio entre els diferents elements que la componen.

En la configuració bàsica, està compost per dos detectors d'avís, dos senyals de protecció al ferrocarril, dos semibarreres automàtiques, senyals acústics i lluminosos, un circuit de via, un detector de rearmament i un conjunt de cinc armaris elèctrics on es processa la informació rebuda.

Funcionament

 

Fase 1.  Detecció.

El sensor detecta el pas d'una circulació, el processa a l'armari d'avís i notifica aquesta informació a l'armari central.

Fase 2.  Protecció.

L'armari central activa totes les mesures de protecció de l'encreuament (llums, so, barreres, etc.), ho notifica a l'armari de supervisió i el senyal mostra la indicació (pas protegit, pas no protegit).

Fase 3.  Alliberament.

Després del trànsit de la circulació pel pas a nivell, el conjunt del sistema de protecció torna al seu estat de repòs.

Avantatges del sistema
 • Màxima eficiència energètica i mediambiental.
 • No necessita que s'hi facen rases ni que s'estenga el cable, i és possible una posada en servei en 5 dies.
 • Suporta més de 60 configuracions predeterminades tipus ADIF, i és possible afegir-ne de noves per a satisfer les necessitats de qualsevol gestor d'infraestructures ferroviàries.
 • El sistema permet una supervisió remota via web i centralitzada, i facilita estadístiques i informes diaris en format PDF.
 • Funcionament entre -20 °C i 70 °C.
SeguretatParàgraf de tipus destacat

Nivell d'integritat de la seguretat 4 - SIL4 - d'acord amb CENELEC EN50126, CENELEC EN50128 i CENELEC EN50129.

Comunicacions
 • CENELEC EN50159-2. Comunicació segura en sistemes de transmissió oberts amb requisits de classe 6.
 • Sistema ràdio en banda 400-470 MHz. Canal seleccionable
 • Comunicacions GSM/GPRS/UMTS/3G.
 • Antena dual GPRS/GPS per a l'equip central.
Proteccions a la carretera

Tipus B: protegit amb senyals lluminosos i acústics (SLA)

Tipus C: protegit amb semibarreres automàtiques o enclavades (SBE/SBA)

Tipus F: exclusius de vianants o bestiar amb senyals lluminosos.

Paràgraf de tipus destacat

 

Bateries:

 • Almenys 20 dies d'autonomia en absència d'energia exterior.
 • Generació d'alarma en cas de nivells baixos.

 

 

 

Paràgraf de tipus destacat

 

Energia solar fotovoltaica

 • Encapsulació antigranís i antivandàlic.

 

 

El sistema està compost per set subsistemes
 • Detecció: circuit de via, detectors d'avís i detector de rearmament.
 • Comandament: recull informació, ordena la protecció del pas i informa el tren del seu estat.
 • Protecció: senyals lluminosos, so i semibarreres en funció del tipus de pas.
 • Supervisió: comprova la instal·lació per complet. Disposa de temporitzadors per a rearmar la instal·lació.
 • Registre: detecta i emmagatzema els canvis d'estat del subsistema de protecció.
 • Comunicacions: entre els diferents subsistemes per mitjà de la xarxa convencional de comunicacions, un parell telefònic de xarxa o enllaç per ràdio mòdem.
 • Subministrament d'energia: es podrà alimentar a través de la xarxa pública d'energia, del mateix cable telefònic de comunicacions o per panells fotovoltaics.
Llicenciat a: